Bolagsordning

 

Bolagsordning för Future Gaming Group International AB

Org. nr. 556706-8720

 

1 Firma

 Bolagets firma är Future Gaming Group International AB. Bolaget är publikt (publ).

 

2 Säte

 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

 

3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT, management samt genom dotterbolag spel på internet och därmed förenlig verksamhet.

 

4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 9 000 000 kronor och högst 36 000 000 kronor.

 

5 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 2 000 000 000 och högst 8 000 000 000.

 

6 Styrelse

 Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst nio ledamöter med högst fem suppleanter.

 

7 Revisor

 En eller två revisorer med eller utan suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag ska väljas på årsstämma. Uppdraget som revisor gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisionsavtalet.

 

8 Kallelse till bolagsstämma

 Kallelse till bolagsstämma ska alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri. Om utgivningen av Dagens Industri skulle upphöra ska annonsering istället ske genom Svenska Dagbladet.

 

9 Anmälan till stämma

 Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan.

 

10 Årsstämma

 Årsstämma ska hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut
  • om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  • om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  • om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

 

11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari – 31 december.

 

12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).

___________________________