Pressmeddelanden

Cision News

Cision is the leading global provider of media research, distribution, monitoring and evaluation services. With over 40 locations throughout the world, Cision provides the insight, expertise and intelligence that improve performance and build reputations.

Koncernen April – juni 2022 * • Periodens nettoomsättning ökade med 57 % till 14,9 MSEK (9,5 MSEK) • EBITDA uppgick till 7,0 MSEK (6,6 MSEK) • EBITDA-marginalen uppgick till 47 % (70 %) • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 5,4 MSEK (4,9 MSEK) • Periodens resultat efter skatt uppgick till 3,8 MSEK (5,1 MSEK) • Resultat per aktie efter utspädning: 0,11 SEK (N/A) Januari – juni 2022 * • Periodens nettoomsättning ökade med 40 % till 25,4 MSEK (18,2 MSEK) • EBITDA uppgick till 12,4 MSEK (12,0 MSEK) • EBITDA-marginalen uppgick till 49 % (66 %) • Periodens rörelseresultat (
Publicerad: 2022-08-25, 06:00
Vid Future Gaming Group International AB:s (”FGGI”) årsstämma den 12 maj 2022 beslutades om sammanläggning av aktier 1:1 000, varigenom 1 000 aktier sammanläggs till en (1) aktie. Årsstämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Bolagets styrelse har i dag, med stöd av bemyndigandet, beslutat att avstämningsdagen för sammanläggning av aktier ska vara den 1 juni 2022. Tidplan för sammanläggningen 30 maj 2022: Sista dag för handel med aktier före sammanläggning. 31 maj 2022: Första dag för handel med aktier efter sammanläggning. Första dag för handel med
Publicerad: 2022-05-24, 08:26
Koncernen (endast Fable Media) Januari – mars 2022 * • Periodens nettoomsättning ökade med 21 % till 10,5 MSEK (8,7 MSEK) • EBITDA uppgick till 5,4 MSEK (5,3 MSEK) • EBITDA-marginalen uppgick till 52 % (61 %) • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 4,3 MSEK (4,6 MSEK) • Periodens resultat efter skatt uppgick till 2,9 MSEK (4,4 MSEK) • Resultat per aktie efter utspädning: 0,001 SEK (0,001 SEK) * Den 31 mars 2022 gick Future Gaming Group International AB samman med Fable Media ApS, varvid säljaren av Fable Media blev majoritetsägare i FGGI. Transaktionen redovisas som ett
Publicerad: 2022-05-19, 06:36
Idag hölls årsstämma i Future Gaming Group International AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Fastställande av räkenskaper, resultatdisposition och ansvarsfrihet Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Stämman beslutade vidare att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade härutöver att ge ansvarsfrihet för
Publicerad: 2022-05-12, 13:43
Future Gaming Group International AB (”FGGI”) har informerats av FGGI:s majoritetsägare Frederik Falbe-Hansen Holding ApS (”FFH”) kring genomförda och planerade aktieförsäljningar av en mindre del av FFH:s innehav i FGGI. FFH avser att behålla sitt majoritetsägande i FGGI. Vid det nyligen genomförda samgåendet mellan FGGI och Fable Media erhöll FFH, som säljare av Fable Media, 83 procent av aktiekapitalet och rösterna i FGGI. De nu genomförda och planerade aktieförsäljningarna syftar till att realisera en viss del kontanta medel från samgåendet, eftersom den initiala köpeskillingen till FFH
Publicerad: 2022-04-27, 06:17
Aktieägarna i Future Gaming Group International AB, 556706–8720, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2022 kl. 09:00 i Selected Office lokaler på Artillerigatan 6, 1 tr, i Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska · vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 4 maj 2022, och · anmäla sig senast fredagen den 6 maj 2022 skriftligen till Future Gaming Group International AB, Att: Årsstämma 2022, Box 7066, 103 86 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post till info@futuregaminggroup.com. I anmälan
Publicerad: 2022-04-12, 06:57
Future Gaming Group International AB publicerar härmed års- och koncernredovisning för 2021. Års- och koncernredovisning samt revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 finns i bifogad PDF-fil.   Stockholm den 8 april 2022 Future Gaming Group International AB (publ)
Publicerad: 2022-04-08, 14:33
Future Gaming Group International AB (”Bolaget”) har beslutat att det nya datumet för Bolagets årsstämma 2022 är den 12 maj 2022. Bolagets styrelse har beslutat att flytta datumet för Bolagets årsstämma 2022 från den 5 maj 2022 till den 12 maj 2022. Kallelse till årsstämman kommer att ske minst fyra veckor innan det nya datumet. Stockholm den 7 april 2022 Future Gaming Group International AB (publ)
Publicerad: 2022-04-07, 14:29
Future Gaming Group International AB (”Bolaget”) har idag slutfört förvärvet av danska Fable Media ApS (”Fable Media”) i enlighet med det avtal som ingicks den 15 december 2021. Med anledning av att samgåendet slutförts kommer de nya obligationsvillkoren att träda i kraft idag och kommer att publiceras på Bolagets webbplats. Den 29 mars 2022 annonserade Bolaget att alla villkor för förvärvet hade uppfyllts. Samgåendet slutfördes idag, den 31 mars 2022. Genom förvärvet erhöll Bolaget samtliga aktier i Fable Media för en initial köpeskilling om cirka 118,8 miljoner kronor, som har utgetts i
Publicerad: 2022-03-31, 11:44
Som tidigare meddelats, träffade Future Gaming Group International AB (”Bolaget”) den 15 december 2021 avtal med danska Fable Media ApS (”Fable Media”) ägare om ett samgående mellan Bolaget och Fable Media. Samgåendet var bland annat villkorat av att Bolaget skulle genomgå åternoteringsprövning hos Spotlight Stock Market, och har nu godkänts av Spotlight. Villkoren för genomförande av samgåendet är därmed uppfyllda. I samband med prövningen har Bolaget upprättat ett informationsmemorandum som idag gjorts tillgängligt på Bolagets webbplats samt biläggs detta pressmeddelande. Genom
Publicerad: 2022-03-29, 07:12
Future Gaming Group   oktober – december 2021 · Periodens nettoomsättning minskade med 6 % till 5,3 MSEK (5,7 MSEK) · EBITDA uppgick till 0,7 MSEK (1,6 MSEK) · Justerat EBITDA uppgick till 0,7 MSEK (1,7 MSEK) · Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 12 % (30 %) · Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 0,4 MSEK (-3,7 MSEK) · Periodens resultat efter skatt uppgick till -1,9 MSEK (-8,8 MSEK) · Resultat per aktie, före och efter utspädning: -0,001 SEK (-0,004 SEK)    januari – december 2021 · Periodens nettoomsättning minskade med 10 % till
Publicerad: 2022-02-24, 07:30
Future Gaming Group International AB (”FGGI”) har i samband med sitt bokslutsarbete identifierat ett nedskrivningsbehov av värdet på aktierna i dotterbolaget Viistek Media OÜ om 20 miljoner kronor. Samtidigt avser FGGI skriva upp värdet på aktierna i dotterbolaget Phase One Performance AB med samma belopp. Verksamheten i det estniska dotterbolaget Viistek Media OÜ har fortsatt utvecklas svagt och i samband med bokslutsarbetet har FGGI identifierat ett nedskrivningsbehov om 20 miljoner kronor avseende Viistek-aktierna. Samtidigt har utvecklingen i det svenska dotterbolaget Phase One
Publicerad: 2022-02-14, 15:28
Future Gaming Group International AB:s (”FGGI”) obligationsinnehavare godkände via ett skriftligt förfarande (Written Procedure) förslagen till omstrukturering av FGGI:s obligation, vilket offentliggjordes av bolaget den 18 januari 2022. FGGI har därefter efterfrågat en waiver av agenten Nordic Trustee avseende long stop date i Written Procedure så att det förlängs från 31 januari 2022 till 15 juni 2022. Nordic Trustee har accepterat förfrågan. Förfrågan om waiver av Nordic Trustee avseende long stop date gjordes med anledning av Spotlight Stock Markets pågående nynoteringsprövning för
Publicerad: 2022-01-31, 18:42
Vid de två extra bolagsstämmor som hölls idag i Future Gaming Group International AB (”FGGI”) fattades ett antal beslut i enlighet med förslagen i stämmokallelserna. Samtliga beslut fattades enhälligt. Stämmorna beslutade om ändring av bolagsordningen, godkännande av styrelsens beslut att acceptera ändringar i villkoren för Bolagets obligationslån, nyemission av aktier att utges som köpeskilling i förvärvet av Fable Media ApS (apportemission), och riktad nyemission av aktier att utges till obligationsinnehavarna mot kvittning mot en del av obligationens utestående nominella belopp (
Publicerad: 2022-01-19, 10:38
Future Gaming Group International AB (”FGGI”) har informerats att obligationsinnehavarna via ett skriftligt förfarande har godkänt förslagen till omstrukturering av FGGI:s obligation. FGGI:s styrelse beslutade vid ett styrelsemöte den 15 december 2021 att godkänna de ändringar i obligationsvillkoren som föreslagits av vissa större obligationsinnehavare och vissa större aktieägare samt att kalla till extra bolagsstämma. FGGI har informerats att obligationsinnehavarna nu via ett så kallat skriftligt förfarande (eng. ”written procedure”) har godkänt det alternativ till omstrukturering som
Publicerad: 2022-01-18, 12:31
Aktieägarna i Future Gaming Group International AB, 556706–8720 (“Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 19 januari 2022 kl. 10:15 i Bolagets lokaler, Birger Jarlsgatan 18, 5 tr, i Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska · vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 11 januari 2022, och · anmäla sig skriftligen senast torsdagen den 13 januari 2022 till Future Gaming Group International AB, Att: Extra Bolagsstämma januari 2022, Box 7066, 103 86 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-
Publicerad: 2021-12-22, 15:27
Aktieägarna i Future Gaming Group International AB, 556706–8720 (“Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 19 januari 2022 kl. 09:00 i Bolagets lokaler, Birger Jarlsgatan 18, 5 tr, i Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska · vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 11 januari 2022, och · anmäla sig skriftligen senast torsdagen den 13 januari 2022 till Future Gaming Group International AB, Att: Extra Bolagsstämma januari 2022, Box 7066, 103 86 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-
Publicerad: 2021-12-15, 11:55
Future Gaming Group International AB (”FGGI”) och danska Fable Media ApS (”Fable Media”) offentliggör idag ett samgående. I transaktionen värderas Fable Media till 118,8 miljoner kronor som FGGI betalar genom en nyemission av aktier till Fable Medias ägare motsvarande 83 procent av aktiekapitalet i FGGI efter transaktionen är genomförd samt en tilläggsköpeskilling baserad på resultatet efter skatt i Fable Media under perioden 1 januari 2022 – 31 mars 2025 (”Transaktionen”). Den nya koncernen kommer att inta en starkare position med goda förutsättningar att dra nytta av den växande marknaden
Publicerad: 2021-12-15, 07:01
Future Gaming Group International AB (”FGGI”) har meddelats att aktieägaren Soheil Amorpour, via sitt bolag Cronus Holding AB, har sålt aktier i FGGI och har passerat flaggningsgränsen 5 procent. Innan transaktionen uppgick Soheil Amorpours innehav till 5,19% av röster och kapital i FGGI. Efter transaktionen uppgår innehavet till 4,87% av röster och kapital i FGGI. Stockholm den 22 november 2021 Future Gaming Group International AB (publ)
Publicerad: 2021-11-22, 16:04
Q3 2021: Nettoomsättningen uppgick till 4,1 MSEK juli – september 2021 · Periodens nettoomsättning minskade med 28 % till 4,1 MSEK (5,7 MSEK) · EBITDA uppgick till -0,2 MSEK (1,9 MSEK) · Justerat EBITDA uppgick till -0,2 MSEK (1,9 MSEK) · Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till -4 % (33 %) · Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till -0,5 MSEK (1,6 MSEK) · Periodens resultat efter skatt uppgick till -2,7 MSEK (-1,6 MSEK) · Resultat per aktie, före och efter utspädning: -0,001 SEK (-0,001 SEK)     januari – september 2021 · Periodens
Publicerad: 2021-11-18, 07:38
Future Gaming Group hade under det tredje kvartalet 2021 en nettoomsättning på cirka 4,1 miljoner kronor. EBITDA-rörelseresultatet uppgick till cirka -0,2 miljoner kronor. Siffrorna är preliminära. Motsvarande kvartal föregående år uppgick nettoomsättningen till cirka 5,7 miljoner kronor och EBITDA-rörelseresultatet till cirka 1,9 miljoner kronor. Stockholm den 25 oktober 2021 Future Gaming Group International AB (publ)
Publicerad: 2021-10-25, 15:20
Future Gaming Group International AB (”Bolaget”) har via ett dotterbolag ingått ett konsultavtal med Fable Media Aps (”Fable Media”) avseende operativ drift av verksamhet inom koncernen. Samtidigt sägs det tidigare konsultavtalet beträffande motsvarande tjänster upp. Till följd av koncernens negativa finansiella utveckling har styrelsen inlett en strategisk översyn av koncernens verksamhet. Syftet är att utforska strategiska alternativ med målet att maximera Bolagets framtida potential. Ett första resultat av denna översyn är att Bolaget, via ett dotterbolag, har valt att ingå ett nytt
Publicerad: 2021-09-28, 19:28
Nettoomsättningen uppgick till 5,6 MSEK under det andra kvartalet april – juni 2021 • Periodens nettoomsättning minskade med 2 % till 5,6 MSEK (5,7 MSEK) • EBITDA uppgick till 0,8 MSEK (1,9 MSEK) • Justerat EBITDA uppgick till 0,8 MSEK (2,0 MSEK) • Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 15 % (34 %) • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 0,5 MSEK (1,6 MSEK) • Periodens resultat efter skatt uppgick till -4,3 MSEK (-1,0 MSEK) • Resultat per aktie, före och efter utspädning: -0,002 SEK (0,000 SEK) januari – juni 2021 • Periodens nettoomsättning minskade med 3 % till 10,
Publicerad: 2021-08-26, 06:32
Future Gaming Group International AB (”Bolaget”) har meddelats att en överenskommelse ingåtts mellan vissa av Bolagets större ägare och vissa av Bolagets nyckelpersoner gällande upphörande av Bolagets teckningsoptionsprogram för 2020–2023 samt den lockup som funnits avtalad för dessa nyckelpersoners aktieinnehav. Vid den extra bolagstämman 28 januari 2020 beslutades om en riktad emission av teckningsoptioner till nyckelpersonerna Soheil Amorpour och Victor Sahlstedt för att öka Bolagets värde.  Vidare ingicks ett avtal mellan nyckelpersonerna och vissa obligationsinnehavare, som numer är
Publicerad: 2021-07-01, 09:53