Pressmeddelanden

Cision News

Cision is the leading global provider of media research, distribution, monitoring and evaluation services. With over 40 locations throughout the world, Cision provides the insight, expertise and intelligence that improve performance and build reputations.

Future Gaming Group International AB (”FGGI”) har idag gjort en planenlig räntebetalning på sitt obligationslån. FGGI har vidare skjutit på en amortering av obligationslånet i väntan på att amorteringsbeloppet fastställs. Räntebetalningen avser halvårsperioden 9 december 2018 till 8 juni 2019 och uppgick till 6 825 000 kr. Enligt obligationsvillkoren skulle de delar av obligationslånet som avsatts för tilläggsköpeskillingar, men som inte utnyttjats till sådana, betalas tillbaka till långivarna 18 månader efter obligationens utställande, vilket är idag. Eftersom den relevanta
Publicerad: 2019-06-10, 12:49
Den 28 maj var Future Gaming Group International AB med på Introduce Investor Days. Bolagets VD Alexander Pettersson deltog i en VD-intervju och höll även en bolagspresentation där han berättade om bolagets omstruktureringsplaner och vägen framåt. Intervjun och presentationen kan ses via länkarna nedan. Länk till VD-intervju (8 min): https://youtu.be/sOiUEast6vs  Länk till bolagspresentation (28 min):  https://youtu.be/AfgUwIKfMeI  Stockholm den 4 juni 2019 Future Gaming Group International AB (publ)
Publicerad: 2019-06-04, 14:11
Future Gaming Group International AB (”FGGI”) har beslutat att avveckla white label-spelsajten SuomiVegas.com, som drivs via FGGI:s dotterbolag Unlimited Media Ltd. FGGI har intentionen att göra om SuomiVegas till en affiliatesajt, där man driver trafik till andra spelbolag. Därmed renodlas koncernen till att enbart fokusera på sin kärnverksamhet inom lead generation. SuomiVegas har gjort en mindre förlust under de senaste månaderna och samtidigt tappat mycket i volym, vilket gör det svårare att täcka verksamhetens kostnader. FGGI bedömer att det inte finns förutsättningar att vända
Publicerad: 2019-05-31, 12:23
Q1 2019: 9,8 MSEK i intäkter och justerat EBITDA om 1,5 MSEK januari – mars 2019 · Periodens nettoomsättning uppgick till 9,8 MSEK  (17,3 MSEK) · EBITDA uppgick till 1,2 MSEK (10,9 MSEK) * · EBITDA justerat för engångsposter uppgick till 1,5 MSEK (8,4 MSEK) · Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 0,4 MSEK (10,3 MSEK) * · Periodens resultat efter skatt uppgick till -3,7 MSEK (15,3 MSEK) *   ** · Resultat per aktie före och efter utspädning: 0,00 SEK (0,01 SEK) *** * Resultatposterna inkluderar engångsposter om -0,3 MSEK för Q1 2019 och om +2,5 MSEK för Q1 2018 *
Publicerad: 2019-05-23, 06:57
Future Gaming Group International AB (”FGGI”) har vid bokslutsarbetet konstaterat att bolaget överskrider gränsvärdet för den tillåtna kvoten mellan bolagets räntebärande nettoskuld och justerat EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar). Kvoten regleras i villkoren för det obligationslån som togs upp av bolaget vid tidigare gjorda förvärv. FGGI hade per den 31 mars 2019 en räntebärande nettoskuld om ca 99,5 Mkr. Koncernens justerade proforma-EBITDA för tolvmånadersperioden fram till den 31 mars 2019 uppgick samtidigt till ca 19,1 Mkr. Detta resulterar i en kvot om ca 5,2 medan
Publicerad: 2019-05-22, 13:26
Idag, den 9 maj 2019, hölls årsstämma i Future Gaming Group International AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Resultatdisposition och ansvarsfrihet Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. Stämman beslutade härutöver att ge ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för räkenskapsåret 2018. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor samt bestämmande av
Publicerad: 2019-05-09, 15:15
Future Gaming Group International AB (”FGGI”) har beslutat att avveckla white label-spelsajten SverigeKronan.com, som drivs via FGGI:s dotterbolag Unlimited Media Ltd. FGGI har intentionen att göra om SverigeKronan till en affiliatesajt, där man driver trafik till andra spelbolag. På så sätt kan man fokusera än mer på koncernens kärnverksamhet inom lead generation. SverigeKronan har gjort förluster under årets fyra första månader och FGGI bedömer att det inte finns förutsättningar att vända utvecklingen för en liten white label-speloperatör på den konkurrensutsatta svenska marknaden. Därtill
Publicerad: 2019-05-09, 09:46
Future Gaming Group International AB publicerar årsredovisning för 2018 inför årsstämma som hålls den 9 maj 2019. Årsredovisningen samt revisionsberättelse finns i bifogad PDF.
Publicerad: 2019-04-18, 10:03
Aktieägarna i Future Gaming Group International AB, 556706–8720, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 maj 2019 kl. 13:00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5 tr, i Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska ·  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 3 maj 2019, och ·  anmäla sig senast fredagen den 3 maj 2019 skriftligen till Future Gaming Group International AB, Att: Bolagsstämma 2019, Box 7066, 103 86 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post till info@futuregaminggroup.com. I anmälan
Publicerad: 2019-04-10, 06:51
Vid den årsstämma som hölls i Future Gaming Group International AB (”FGGI”) den 7 maj 2018 beslutades om utdelning av samtliga aktier i det delägda dotterbolaget AMGO iGaming AB (”AMGO”). Styrelsen meddelade då att man hade förväntan om att utdelningen ska kunna ske enligt Lex Asea-principen, vilket hade medfört att utdelningen skulle vara skattefri för mottagarna, men att det emellertid fortfarande pågick en utredning huruvida utdelning enligt Lex Asea-principen var möjlig. Skatteverket har nu dock gjort bedömningen att Lex Asea-principen inte är tillämplig och att utdelningen därför
Publicerad: 2019-03-06, 16:07
Vid den extra bolagsstämma som hölls idag den 4 mars 2019 i Future Gaming Group International AB (”Bolaget”) beslutades att godkänna förslaget till fyllnadsval av nya styrelseledamöter. Beslutet fattades med erforderlig majoritet. Stämman beslutade att styrelsen ska utökas från fyra till fem personer samt att Josef Goren och Victor Sahlstedt nyväljs som ordinarie styrelseledamöter. Förutom Björn Mannerqvist som till följd av andra åtaganden avgår från styrelsen på egen begäran kvarstår övriga ledamöter. Josef Goren är född 1977 och har en B.A och MBA i Economy and Finance från Ruppin
Publicerad: 2019-03-04, 11:49
Future Gaming Group International AB:s styrelseordförande Tobias Fagerlund och VD Alexander Pettersson har idag köpt ytterligare aktier i Future Gaming Group. Tobias Fagerlund har idag köpt 2 500 000 aktier till en snittkurs om 0,0624 SEK per aktie och äger nu totalt 6 000 000 aktier i Future Gaming Group. Alexander Pettersson idag köpt 1 500 000 aktier till en snittkurs om 0,0657 SEK per aktie och äger nu totalt också 6 000 000 aktier i Future Gaming Group. Stockholm den 28 februari 2019 Future Gaming Group International AB
Publicerad: 2019-02-28, 15:29
Q4 2018: 18,2 MSEK i intäkter och justerat EBITDA om 2,9 MSEK oktober – december 2018 · Periodens nettoomsättning ökade med 99 % till 18,2 MSEK  (9,1 MSEK) * · EBITDA uppgick till 1,5 MSEK (-5,1 MSEK)** · EBITDA justerat för engångsposter uppgick till 2,9 MSEK (3,5 MSEK) · Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till -9,5 MSEK (-5,6 MSEK)**  *** · Periodens resultat efter skatt uppgick till -15,6 MSEK (-7,7 MSEK)**  ***  **** · Resultat per aktie före utspädning: -0,01 SEK (-0,01 SEK) ***** januari – december 2018 · Periodens nettoomsättning ökade med 364 % till
Publicerad: 2019-02-26, 07:46
Future Gaming Group International AB (”FGGI”) har vid bokslutsarbetet konstaterat att man behöver skriva ned värdet på verksamheten SverigeKronan, vilken FGGI äger via dotterbolag, med 10,1 MSEK. Innan nedskrivningen var tillgångar relaterade till SverigeKronan upptagna till ett värde om ca 20,5 MSEK i koncernens räkenskaper. SverigeKronan har utvecklats negativt under det fjärde kvartalet 2018 och i början av 2019. FGGI bedömer att förutsättningarna för en mindre operatörsverksamhet på den svenska marknaden har blivit tuffare i och med den nya spellagstiftningen och styrelsen anser
Publicerad: 2019-02-22, 15:21
Styrelsen för Future Gaming Group International AB har beslutat att ändra publiceringsdatum för bolagets bokslutskommuniké för 2018 till den 26 februari 2019.  Stockholm den 15 februari 2019 Future Gaming Group International AB
Publicerad: 2019-02-15, 16:13
Future Gaming Group International AB (“FGGI”) har tidigare genomfört ett förvärv av lead generation-verksamheten IPG via FGGI:s dotterbolag Unlimited Media Ltd, vilket kommunicerades i ett pressmeddelande den 27 juni 2018. Verksamheten har nu uppfyllt vissa uppsatta villkor i förvärvsavtalet och Future Gaming Group har därför betalat ut 250 000 USD i kontant tilläggsköpeskilling till säljarna av IPG. Säljarna kan maximalt erhålla ytterligare 250 000 USD i kontant tilläggsköpeskilling givet att ytterligare villkor uppfylls.   Stockholm den 13 februari 2019 Future Gaming Group
Publicerad: 2019-02-13, 15:18
Aktieägarna i Future Gaming Group International AB, 556706-8720 (“Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndag den 4 mars 2019 kl. 10.00 i Bolagets lokaler, Birger Jarlsgatan 18A, 5 tr, i Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 26 februari 2019, och anmäla sig skriftligen senast tisdag den 26 februari 2019 till Future Gaming Group International AB, Att: Extra Bolagsstämma 201903, Box 7066, 103 86 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post: info@futuregaminggroup.
Publicerad: 2019-02-13, 14:02
Future Gaming Group International AB har informerats att gruppens leverantör av speltjänster, Bethard Group Limited, har tilldelats en svensk spellicens för onlinespel och vadhållning av Lotteriinspektionen. Detta innebär att spel på gruppens varumärken SverigeKronan.com och SuomiVegas.com kommer att vara licensierat av Lotteriinspektionen. Licensen börjar gälla från 1 januari 2019 och gäller under 5 år. Future Gaming Group International AB äger genom dotterbolaget Unlimited Media Ltd varumärkena SverigeKronan.com och SuomiVegas.com. Unlimited Media ansvarar för marknadsföringen av
Publicerad: 2018-12-17, 15:35
Future Gaming Group International AB har informerats att bolagets obligation kommer att noteras för handel på Nasdaq First North Bond Market med nytt förväntat startdatum måndagen den 10 december 2018. Future Gaming Group International AB (“Bolaget”) pressmeddelade igår, den 6 december 2018, att Nasdaq Stockholm godkänt Bolagets ansökan om upptagande till handel av Bolagets obligation på Nasdaq First North Bond Market i Stockholm. Handel i obligationen förväntades då påbörjas idag, den 7 december 2018. Bolaget har nu meddelats att till följd av förseningar i administrativa processer
Publicerad: 2018-12-07, 14:42
Nasdaq Stockholm AB har idag godkänt Future Gaming Group International AB:s (”Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets obligation på Nasdaq First North Bond Market i Stockholm.  Handel i obligationen planeras påbörjas den 7 december 2018. I samband med detta publicerar Bolaget en bolagsbeskrivning i enlighet med Nasdaq First North Bond Markets noteringskrav. Bolagsbeskrivningen med fullständiga obligationsvillkor finns tillgänglig på Bolagets hemsida. Stockholm den 6 december 2018 Future Gaming Group International AB (publ)
Publicerad: 2018-12-06, 11:02
Stark tillväxt och EBITDA om 7,9 MSEK juli – september 2018 · Periodens nettoomsättning ökade med 615 % till 22,9 MSEK (3,2 MSEK) * · EBITDA uppgick till 7,9 MSEK (-4,8 MSEK) · EBITDA justerat för engångsposter uppgick till 7,9 MSEK (-4,8 MSEK) · Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 7,2 MSEK (-4,9 MSEK) · Periodens resultat efter skatt uppgick till 2,5 MSEK (-4,9 MSEK) · Resultat per aktie före utspädning: 0,00 SEK (-0,02 SEK) **** januari – september 2018 · Periodens nettoomsättning ökade med 732 % till 54,8 MSEK (6,6 MSEK) * · EBITDA uppgick till
Publicerad: 2018-11-22, 08:19
Future Gaming Group International AB (”FGGI”) slutför nu inkråmsförvärvet från det israeliska bolaget IPG Internet Capital Limited (”IPG”). Säljaren kommer att erhålla en köpeskilling om 2 miljoner USD, vilken kommer att betalas genom kvittning mot 122 083 556 nyemitterade FGGI-aktier. Antalet aktier har beräknats utifrån en teckningskurs om ca 0,148 kr per aktie och en växelkurs om ca 9,01 SEK/USD, vilket enligt avtal mellan parterna baseras på den volymvägda genomsnittskursen för FGGI:s aktie för perioden 6–19 september, samt den genomsnittliga SEK/USD-växelkursen för samma period.
Publicerad: 2018-11-21, 10:22
Som tidigare kommunicerats i pressmeddelande den 24 maj 2018 har Future Gaming Group International AB (”FGGI”) träffat en avsiktsförklaring om att förvärva ett brittiskt bolag verksamt inom iGaming och affiliatemarknadsföring. Den initiala köpeskillingen för förvärvet, vilket skulle vara FGGI:s största hittills, skulle uppgå till ca 100 miljoner SEK varav cirka hälften skulle betalas kontant och resterande del i aktier. FGGI:s styrelse har nu enhetligt fattat beslut om att inte fullfölja förvärvet och att avsluta förhandlingarna med bolaget. Anledningen till beslutet är att
Publicerad: 2018-10-29, 07:30
Bolaget Phase One Performance AB (”Phase One”), som förvärvades av Future Gaming Group International AB (”FGGI”) i september 2017, har presterat mycket väl under första året i FGGI:s ägo. Säljaren kommer att erhålla full tilläggsköpeskilling om 30 MSEK, vilken kommer att betalas genom kvittning mot nyemitterade FGGI-aktier. Phase One gjorde ett EBITDA-resultat om ca 14 MSEK under de tolv första månaderna efter förvärvets genomförande. Tilläggsköpeskillingen om 30 MSEK kommer att betalas genom kvittning mot nyemitterade FGGI-aktier med en teckningskurs om ca 0,159 kr per aktie. Antalet
Publicerad: 2018-10-15, 14:30