Pressmeddelanden

Cision News

Cision is the leading global provider of media research, distribution, monitoring and evaluation services. With over 40 locations throughout the world, Cision provides the insight, expertise and intelligence that improve performance and build reputations.

Styrelsen för Future Gaming Group International AB har beslutat att ändra publiceringsdatum för bolagets bokslutskommuniké för 2018 till den 26 februari 2019.  Stockholm den 15 februari 2019 Future Gaming Group International AB
Publicerad: 2019-02-15, 16:13
Future Gaming Group International AB (“FGGI”) har tidigare genomfört ett förvärv av lead generation-verksamheten IPG via FGGI:s dotterbolag Unlimited Media Ltd, vilket kommunicerades i ett pressmeddelande den 27 juni 2018. Verksamheten har nu uppfyllt vissa uppsatta villkor i förvärvsavtalet och Future Gaming Group har därför betalat ut 250 000 USD i kontant tilläggsköpeskilling till säljarna av IPG. Säljarna kan maximalt erhålla ytterligare 250 000 USD i kontant tilläggsköpeskilling givet att ytterligare villkor uppfylls.   Stockholm den 13 februari 2019 Future Gaming Group
Publicerad: 2019-02-13, 15:18
Aktieägarna i Future Gaming Group International AB, 556706-8720 (“Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndag den 4 mars 2019 kl. 10.00 i Bolagets lokaler, Birger Jarlsgatan 18A, 5 tr, i Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 26 februari 2019, och anmäla sig skriftligen senast tisdag den 26 februari 2019 till Future Gaming Group International AB, Att: Extra Bolagsstämma 201903, Box 7066, 103 86 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post: info@futuregaminggroup.
Publicerad: 2019-02-13, 14:02
Future Gaming Group International AB har informerats att gruppens leverantör av speltjänster, Bethard Group Limited, har tilldelats en svensk spellicens för onlinespel och vadhållning av Lotteriinspektionen. Detta innebär att spel på gruppens varumärken SverigeKronan.com och SuomiVegas.com kommer att vara licensierat av Lotteriinspektionen. Licensen börjar gälla från 1 januari 2019 och gäller under 5 år. Future Gaming Group International AB äger genom dotterbolaget Unlimited Media Ltd varumärkena SverigeKronan.com och SuomiVegas.com. Unlimited Media ansvarar för marknadsföringen av
Publicerad: 2018-12-17, 15:35
Future Gaming Group International AB har informerats att bolagets obligation kommer att noteras för handel på Nasdaq First North Bond Market med nytt förväntat startdatum måndagen den 10 december 2018. Future Gaming Group International AB (“Bolaget”) pressmeddelade igår, den 6 december 2018, att Nasdaq Stockholm godkänt Bolagets ansökan om upptagande till handel av Bolagets obligation på Nasdaq First North Bond Market i Stockholm. Handel i obligationen förväntades då påbörjas idag, den 7 december 2018. Bolaget har nu meddelats att till följd av förseningar i administrativa processer
Publicerad: 2018-12-07, 14:42
Nasdaq Stockholm AB har idag godkänt Future Gaming Group International AB:s (”Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets obligation på Nasdaq First North Bond Market i Stockholm.  Handel i obligationen planeras påbörjas den 7 december 2018. I samband med detta publicerar Bolaget en bolagsbeskrivning i enlighet med Nasdaq First North Bond Markets noteringskrav. Bolagsbeskrivningen med fullständiga obligationsvillkor finns tillgänglig på Bolagets hemsida. Stockholm den 6 december 2018 Future Gaming Group International AB (publ)
Publicerad: 2018-12-06, 11:02
Stark tillväxt och EBITDA om 7,9 MSEK juli – september 2018 · Periodens nettoomsättning ökade med 615 % till 22,9 MSEK (3,2 MSEK) * · EBITDA uppgick till 7,9 MSEK (-4,8 MSEK) · EBITDA justerat för engångsposter uppgick till 7,9 MSEK (-4,8 MSEK) · Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 7,2 MSEK (-4,9 MSEK) · Periodens resultat efter skatt uppgick till 2,5 MSEK (-4,9 MSEK) · Resultat per aktie före utspädning: 0,00 SEK (-0,02 SEK) **** januari – september 2018 · Periodens nettoomsättning ökade med 732 % till 54,8 MSEK (6,6 MSEK) * · EBITDA uppgick till
Publicerad: 2018-11-22, 08:19
Future Gaming Group International AB (”FGGI”) slutför nu inkråmsförvärvet från det israeliska bolaget IPG Internet Capital Limited (”IPG”). Säljaren kommer att erhålla en köpeskilling om 2 miljoner USD, vilken kommer att betalas genom kvittning mot 122 083 556 nyemitterade FGGI-aktier. Antalet aktier har beräknats utifrån en teckningskurs om ca 0,148 kr per aktie och en växelkurs om ca 9,01 SEK/USD, vilket enligt avtal mellan parterna baseras på den volymvägda genomsnittskursen för FGGI:s aktie för perioden 6–19 september, samt den genomsnittliga SEK/USD-växelkursen för samma period.
Publicerad: 2018-11-21, 10:22
Som tidigare kommunicerats i pressmeddelande den 24 maj 2018 har Future Gaming Group International AB (”FGGI”) träffat en avsiktsförklaring om att förvärva ett brittiskt bolag verksamt inom iGaming och affiliatemarknadsföring. Den initiala köpeskillingen för förvärvet, vilket skulle vara FGGI:s största hittills, skulle uppgå till ca 100 miljoner SEK varav cirka hälften skulle betalas kontant och resterande del i aktier. FGGI:s styrelse har nu enhetligt fattat beslut om att inte fullfölja förvärvet och att avsluta förhandlingarna med bolaget. Anledningen till beslutet är att
Publicerad: 2018-10-29, 07:30
Bolaget Phase One Performance AB (”Phase One”), som förvärvades av Future Gaming Group International AB (”FGGI”) i september 2017, har presterat mycket väl under första året i FGGI:s ägo. Säljaren kommer att erhålla full tilläggsköpeskilling om 30 MSEK, vilken kommer att betalas genom kvittning mot nyemitterade FGGI-aktier. Phase One gjorde ett EBITDA-resultat om ca 14 MSEK under de tolv första månaderna efter förvärvets genomförande. Tilläggsköpeskillingen om 30 MSEK kommer att betalas genom kvittning mot nyemitterade FGGI-aktier med en teckningskurs om ca 0,159 kr per aktie. Antalet
Publicerad: 2018-10-15, 14:30
Future Gaming Group International AB (”FGGI”) ingick den 24 maj 2018 en så kallad avsiktsförklaring (Letter of Intent) avseende förvärv av ett brittiskt bolag verksamt inom iGaming och affiliatemarknadsföring. Parterna har nått ett framskridet skede i avtalsförhandlingarna och FGGI kommer att återkomma med ytterligare information framöver. Förvärvet kommer att vara villkorat av att dess finansiering säkras.
Publicerad: 2018-10-02, 09:39
Idag, den 20 september 2018, hölls extra bolagsstämma i Future Gaming Group International AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier i bolaget på i huvudsak följande villkor. Aktierna ska emitteras med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare genom nyemission av högst det antal aktier som ryms inom nuvarande bolagsordning. Betalning ska, förutom kontant, kunna ske med apportegendom, genom
Publicerad: 2018-09-20, 09:46
Aktieägarna i Future Gaming Group International AB, 556706-8720 (“Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 20 september 2018 kl. 10.00 i New Equity Venture International AB:s lokaler, Birger Jarlsgatan 18A, 5 tr, i Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredag den 14 september 2018, och anmäla sig skriftligen senast fredag den 14 september 2018 till Future Gaming Group International AB, Att: Extra Bolagsstämma 2018, Box 7066, 103 86 Stockholm. Anmälan kan också
Publicerad: 2018-09-05, 16:00
Under veckan har Future Gaming Group:s VD Alexander Pettersson och bolagets styrelseordförande Tobias Fagerlund köpt aktier i bolaget. Alexander, som tillträdde som VD tidigare i år och som innan de nu genomförda köpen inte ägt aktier i bolaget, äger efter transaktionerna totalt 4 500 000 aktier i FGG. Styrelseordförande Tobias Fagerlund har under gårdagen köpt 724 354 nya aktier och hans totala innehav uppgår nu till 3 500 000 aktier i bolaget. Snittkursen för köpen har legat mellan 0,157 kronor och 0,165 kronor per aktie.
Publicerad: 2018-08-30, 07:37
Future Gaming Group International AB har uppmärksammat ett mindre fel i Delårsrapport 2–2018 som bolaget publicerade den 24 augusti 2018. EBITDA justerat för engångsposter för perioden januari-juni 2018 uppgick till 13,1 MSEK, dvs. inte 12,2 MSEK som rapporterats tidigare. Övriga siffror i delårsrapporten, inklusive EBITDA justerat för engångsposter för andra kvartalet 2018, är oförändrade. Stockholm den 27 augusti 2018  Future Gaming Group International AB (publ)
Publicerad: 2018-08-27, 12:27
april – juni 2018 · Periodens nettoomsättning ökade med 570 % till 14,6 MSEK  (2,2 MSEK) * · EBITDA uppgick till 3,9 MSEK (-2,4 MSEK) · EBITDA justerat för engångsposter uppgick till 4,7 MSEK (-2,4 MSEK) · Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 3,3 MSEK (-2,5 MSEK) · Periodens resultat efter skatt uppgick till -0,3 MSEK (-2,5 MSEK) · Resultat per aktie före utspädning: 0,00 SEK (-0,01 SEK) · Resultat per aktie efter utspädning: 0,00 SEK (-0,01 SEK) januari – juni 2018 · Periodens nettoomsättning ökade med 843 % till 31,9 MSEK  (3,4 MSEK) * · EBITDA
Publicerad: 2018-08-24, 06:00
Som tidigare kommunicerats i Future Gaming Group International AB:s delårsrapport för det första kvartalet 2018, har de förvärvade operatörsverksamheterna, SverigeKronan och SuomiVegas, levererat ett lägre resultat än beräknat. Till följd av detta kommer den prestationsbaserade tilläggsköpeskillingen om upp till maximalt 22 miljoner kronor inte att falla ut till någon del. Future Gaming Group tar nu över marknadsföringen av SverigeKronan och SuomiVegas från säljaren och avser tillföra verksamheten erforderliga resurser. I enlighet med Future Gaming Groups obligationsvillkor kommer de
Publicerad: 2018-07-30, 15:12
Future Gaming Group International AB:s (”FGG”) maltesiska dotterbolag Unlimited Media Ltd har idag ingått ett avtal om förvärv av inkråm från det israeliska bolaget IPG Internet Capital Limited (”IPG”). Köpeskillingen uppgår till maximalt 2,5 miljoner USD. 2 miljoner USD betalas i form av aktier i FGG i samband med att förvärvet slutförs. Därutöver kan en kontant tilläggsköpeskilling om upp till totalt 0,5 miljoner USD falla ut, givet att verksamheten når vissa uppsatta mål. IPG är verksamt inom prestationsbaserad marknadsföring, så kallad lead generation. Huvudfokus ligger på
Publicerad: 2018-06-27, 11:07
Future Gaming Group International AB:s (FGG) styrelse och ledning har beslutat att genomföra förändringar i koncernledningen. Bolagets CFO Alexander Pettersson blir ny VD och nuvarande VD Björn Mannerqvist kommer att bli gruppens operativa chef (COO). ”FGG har under Björns eminenta och framgångsrika ledning genomgått en totalförändring under de senaste 18 månaderna. Vi har gått ifrån att vara en kämpande operatör som gjort förluster till att vara ett av de ledande bolagen inom lead generation. Att vi nu renodlar och vässar vår befintliga koncernledning ligger helt i linje med vår
Publicerad: 2018-06-07, 12:14
Januari – mars 2018 · Periodens nettoomsättning ökade med 1 339 % till 17,3 MSEK  (1,2 MSEK) * · EBITDA uppgick till 10,9 MSEK (-1,3 MSEK) ** · Periodens rörelseresultat uppgick till 10,3 MSEK (-1,5 MSEK) ** · Periodens resultat efter skatt uppgick till 15,3 MSEK (-1,5 MSEK) **  *** · Resultat per aktie före utspädning: 0,03 SEK (-0,01 SEK) * Nettoomsättningen för Q1 2018 inkluderar förvärvade verksamheter men ej AMGO:s varumärken som avyttrats under 2018. ** Resultatposterna inkluderar för Q1 2018 en upplöst reserv med en positiv resultateffekt om 2,5 MSEK. ***
Publicerad: 2018-05-25, 06:00
Future Gaming Group har idag signerat en så kallad avsiktsförklaring (Letter of Intent) avseende förvärv av ett brittiskt bolag, samt tillhörande dotterbolag, verksamt inom iGaming och affiliatemarknadsföring. Bolaget har ett haft en mycket stark resultatutveckling under de senaste åren och prognosen för det innevarande räkenskapsåret som löper från 1 november 2017 till 31 oktober 2018 visar på en förväntad omsättning om ca. 37MSEK (ca. 25MSEK föregående räkenskapsår) med ett EBITDA-resultat om ca. 24MSEK (ca.14MSEK föregående räkenskapsår). Bolaget har i dagsläget ca. 40 personer anställda.
Publicerad: 2018-05-24, 08:34
Future Gaming Group har signerat en så kallad avsiktsförklaring (Letter of Intent) med ett affiliatebolag, främst riktat mot finansvertikalen, samt en del riktat mot casino. Baserat på de första 4 månaderna av 2018 så beräknas bolaget omsätta USD 3m på helåret med ett estimerat att göra en helårsvinst om USD 1m. Bolaget har en bra fördelning av intäkter och adderar också finans (FX, cryptovalutor och CFD-handel) som vertikal till FGG. Under 2017 stod casinointäkterna för ungefär 15% och vertikalen finans för 85% av omsättningen. 25% av omsättningen inom finans är så kallade revenue-
Publicerad: 2018-05-14, 12:27
Idag, den 7 maj 2018, hölls årsstämma i Future Gaming Group International AB (”Future Gaming Group”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Resultatdisposition  Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen kontantutdelning lämnas för räkenskapsåret 2017. Stämman beslutade härutöver att ge ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för räkenskapsåret 2017.  Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor samt
Publicerad: 2018-05-07, 10:43
Förutsatt beslut av årsstämma den 7 maj 2018 kommer aktierna i Future Gaming Group AB (FGG) handlas exklusive rätt till utdelning av AMGO iGaming AB (Publ) den 8 maj 2018. Sista dag inklusive rätt till utdelning är den 7 maj 2018. Trehundrafemtiosju (357) aktier i Future Gaming Group AB skall medföra rätt till trettio (30) aktier i AMGO iGaming AB (Publ). Om aktieinnehavet i Future Gaming Group AB inte är jämt delbart med 357 erhålls andelar av en aktie i AMGO iGaming AB (Publ). Sådana andelar kommer att sammanläggas med andelar som innehas av andra ägare till hela aktier i AMGO
Publicerad: 2018-05-02, 11:43