Pressmeddelanden

Cision News

Cision is the leading global provider of media research, distribution, monitoring and evaluation services. With over 40 locations throughout the world, Cision provides the insight, expertise and intelligence that improve performance and build reputations.

Future Gaming Group International AB:s byte av företagsnamn till Fable Media Group AB (”Bolaget”) har registrerats av Bolagsverket. Aktiens namn och kortnamn kommer att ändras den 19 januari. Det nya företagsnamnet beslutades om vid den extra bolagsstämman den 10 januari 2024 och registrerades av Bolagsverket idag. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market och aktien kommer att handlas under namnet Fable Media Group med kortnamn FABLE från och med fredagen den 19 januari 2024. Ny FISN-kod är för Bolagets aktie FABLEMEDIA/SH och för Bolagets obligationslån FABLEMEDIA/9.75 DEBT
Publicerad: 2024-01-12, 15:39
Vid den extra bolagsstämma som hölls idag i Future Gaming Group International AB (”Bolaget”) beslutade stämman om ändring av bolagsordningen, i enlighet med det förslag från styrelsen som presenterades i kallelsen till stämman. Beslutet biträddes av samtliga närvarande aktieägare. Det innebär att Bolagets nya företagsnamn är Fable Media Group AB. Fram till dess att den nya bolagsordningen har registrerats av Bolagsverket, kommer Bolaget att använda det hittills gällande företagsnamnet Future Gaming Group International AB. Stockholm den 10 januari 2024 Future Gaming Group International AB
Publicerad: 2024-01-10, 09:50
Future Gaming Group International AB (“Bolaget”) deltog den 5 december på Carlsquare Investor Day, där Bolaget presenterades av VD Alexander Pettersson och Head of Operations Carl Magnusson. Presentationen kan ses på YouTube här (https://www.youtube.com/watch?v=8HnsfZtHVTI).  Stockholm den 14 december 2023 Future Gaming Group International AB (publ)
Publicerad: 2023-12-14, 11:32
Aktieägarna i Future Gaming Group International AB, 556706–8720 (“Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 10 januari 2024 kl. 09:00 i Advokatfirman Cederquists lokaler, Hovslagargatan 3, Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: · dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 2 januari 2024, · dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast onsdagen den 3 januari 2024. Anmälan om deltagande sker per post till Future Gaming Group International AB, Att: Extra Bolagsstämma januari 2024,
Publicerad: 2023-12-08, 17:06
Future Gaming Group International AB (“Bolaget”) har ingått en överenskommelse om återköp av ytterligare obligationer i sitt obligationslån med ISIN SE0010547422 till ett totalt nominellt belopp om cirka 19,8 miljoner kronor. Likvidbeloppet uppgår till cirka 18,2 miljoner kronor. Återköpet görs till rabatterat pris och förväntas medföra en positiv redovisningsmässig effekt på finansnettot för det fjärde kvartalet 2023 om cirka 4,6 miljoner kronor. Av det totala likvidbeloppet om cirka 18,2 miljoner kronor kommer cirka 12,1 miljoner kronor betalas under december 2023 medan resterande cirka 6,
Publicerad: 2023-12-08, 15:14
Koncernen Juli – september 2023 · Periodens nettoomsättning ökade med 21 % till 19,1 MSEK (15,8 MSEK) · EBITDA ökade med 39 % till 11,4 MSEK (8,2 MSEK) · EBITDA-marginalen uppgick till 59 % (52 %) · Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 10,2 MSEK (6,6 MSEK) · Periodens resultat efter skatt uppgick till 6,7 MSEK (4,8 MSEK) · Resultat per aktie före och efter utspädning: 0,20 SEK (0,14 SEK) Januari – september 2023 * · Periodens nettoomsättning ökade med 52 % till 62,5 MSEK (41,2 MSEK) · EBITDA ökade med 72 % till 35,4 MSEK (20,6 MSEK) · EBITDA-
Publicerad: 2023-11-16, 07:00
Future Gaming Group International AB (“Bolaget”) erbjuder återköp av obligationer till ett nominellt belopp om upp till 15 miljoner kronor i sitt obligationslån med ISIN SE0010547422 (”Obligationerna”). Det erbjudna priset är 75 procent av nominellt belopp. Obligationerna var tidigare noterade på Nasdaq First North Bond Market men avnoterades i samband med en omstrukturering av Bolaget. Likviditeten i Obligationerna har därefter varit närmast obefintlig och räntan på Obligationerna har dessutom satts till 0% till december 2024. Bolaget är medvetet om att ovanstående gjort investeringen i
Publicerad: 2023-11-14, 11:09
Vid den extra bolagsstämma som hölls idag i Future Gaming Group International AB valdes Philip August Lerche till ny styrelseledamot, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till ersättande av Fredrik Sjöstrand. Styrelsen består efter stämman av Stefan Vilhelmsson (ordförande), Jørgen Beuchert, Frederik Cardel Falbe-Hansen och Philip August Lerche. Stockholm den 23 oktober 2022 Future Gaming Group International AB (publ)
Publicerad: 2023-10-23, 08:41
Det skriftliga förfarandet avseende vissa ändringar i villkoren för Future Gaming Group International AB:s (”Bolaget”) seniora säkerställda obligationslån 2017/2025 med ISIN SE0010547422 har avslutats. Obligationsinnehavarna har godkänt de föreslagna ändringarna, som främst syftar till att minska minimikassakraven för koncernen samt att kunna fullfölja likvidationerna av de dotterbolag där verksamheterna har avvecklats. De nya villkoren innebär att (i) koncernen, exklusive Fable Media ApS och dess dotterbolag, samt (ii) Fable Media ApS och dess dotterbolag, vid varje mättillfälle (
Publicerad: 2023-10-16, 12:35
Aktieägarna i Future Gaming Group International AB (“Bolaget”), org.nr 556706–8720, kallas härmed till extra bolagsstämma, som äger rum måndagen den 23 oktober 2023 kl. 09:00 i Advokatfirman Cederquists lokaler på Hovslagargatan 3 i Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: · dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 13 oktober 2023, · dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast tisdagen den 17 oktober 2023. Anmälan om deltagande sker per post till Future Gaming Group International AB, Att: Extra
Publicerad: 2023-09-28, 09:03
Future Gaming Group International AB (”Bolaget”) har beslutat att inleda ett skriftligt förfarande för att föreslå obligationsinnehavarna vissa ändringar i obligationsvillkoren för Bolagets seniora säkerställda obligationslån 2017/2025 (ISIN SE0010547422). De föreslagna ändringarna syftar främst till att minska minimikassakraven för koncernen samt att få godkännande att likvidera de dotterbolag där verksamheterna har avvecklats. De nuvarande obligationsvillkoren stipulerar att (i) koncernen, exklusive Fable Media ApS och dess dotterbolag, ska hålla en minimikassa om 5 miljoner kronor, samt
Publicerad: 2023-09-18, 07:40
Koncernen   April – juni 2023 · Periodens nettoomsättning ökade med 54 % till 22,9 MSEK (14,9 MSEK) · EBITDA ökade med 74 % till 12,1 MSEK (7,0 MSEK) · EBITDA-marginalen uppgick till 53 % (47 %) · Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 10,9 MSEK (5,4 MSEK) · Periodens resultat efter skatt uppgick till 9,5 MSEK (3,8 MSEK) · Resultat per aktie före och efter utspädning: 0,28 SEK (0,11 SEK)   Januari – juni 2023 * · Periodens nettoomsättning ökade med 71 % till 43,4 MSEK (25,4 MSEK) · EBITDA ökade med 94 % till 24,1 MSEK (12,4 MSEK) · EBITDA-
Publicerad: 2023-08-24, 06:20
Future Gaming Group International AB (”FGGI”) har beslutat att avveckla verksamheten i Viistek Media. Avvecklingen bedöms ha en marginell påverkan på koncernens resultat. Som tidigare kommunicerats har verksamheten i det estniska dotterbolaget Viistek Media OÜ utvecklas svagt. Viistek Media gör en förlust på årsbasis på cirka 1 miljon kronor på rörelseresultatsnivå. Samtidigt utgör Viistek Media en allt mindre del av koncernen och under det första kvartalet 2023 stod bolaget för endast cirka 5% av koncernens omsättning. FGGI bedömer att förutsättningarna för att vända utvecklingen i
Publicerad: 2023-06-27, 14:49
Koncernen Januari – mars 2023 * · Periodens nettoomsättning ökade med 95 % till 20,5 MSEK (10,5 MSEK) · EBITDA ökade med 120 % till 12,0 MSEK (5,4 MSEK) · EBITDA-marginalen uppgick till 58 % (52 %) · Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 10,8 MSEK (4,3 MSEK) · Periodens resultat efter skatt uppgick till 12,8 MSEK (2,9 MSEK) · Resultat per aktie före och efter utspädning: 0,38 SEK (1,33) * Den 31 mars 2022 gick Future Gaming Group International AB samman med Fable Media ApS, varvid säljaren av Fable Media blev majoritetsägare i FGGI. Antalet aktier ökade från
Publicerad: 2023-05-11, 06:10
Idag hölls årsstämma i Future Gaming Group International AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. Fastställande av räkenskaper, resultatdisposition och ansvarsfrihet Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Stämman beslutade vidare att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022. Stämman beslutade härutöver att ge ansvarsfrihet för styrelsen och
Publicerad: 2023-05-10, 12:35
Future Gaming Group International AB publicerar härmed års- och koncernredovisning för 2022. Års- och koncernredovisning samt revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022 finns i bifogad PDF-fil. Stockholm den 5 april 2023 Future Gaming Group International AB (publ)
Publicerad: 2023-04-05, 11:37
Aktieägarna i Future Gaming Group International AB, 556706–8720, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 maj 2023 kl. 09:00 i Selected Office lokaler på Artillerigatan 6, 1 tr, i Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska · vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 2 maj 2023, och · anmäla sig senast torsdagen den 4 maj 2023 skriftligen till Future Gaming Group International AB, Att: Årsstämma 2023, Box 7066, 103 86 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post till info@futuregaminggroup.com. I anmälan
Publicerad: 2023-04-04, 09:40
Future Gaming Group International AB (“Bolaget”) har ingått en överenskommelse om återköp av ytterligare obligationer i sitt obligationslån med ISIN SE0010547422 till ett nominellt belopp om cirka 3,8 miljoner kronor. Likvidbeloppet uppgår till cirka 2,8 miljoner kronor och kommer belasta Bolagets kassa under det andra kvartalet 2023. Återköpet görs till rabatterat pris och förväntas medföra en positiv effekt på finansnettot för det andra kvartalet 2023 om cirka 1,6 miljoner kronor. Future Gaming Group International AB är intresserat av att köpa tillbaka ytterligare obligationer till
Publicerad: 2023-04-03, 15:13
Future Gaming Group International AB (“Bolaget”) har ingått överenskommelser om återköp av obligationer i sitt obligationslån med ISIN SE0010547422 till ett nominellt belopp om totalt cirka 13,7 miljoner kronor. Återköpen förväntas minska bolagets kassa med cirka 8,3 miljoner kronor under det första kvartalet 2023 och cirka 1,7 miljoner kronor under det andra kvartalet 2023. Återköpen görs till rabatterat pris och förväntas medföra en positiv effekt på finansnettot för det första kvartalet 2023 om totalt cirka 5,8 miljoner kronor. Future Gaming Group har för avsikt att köpa tillbaka
Publicerad: 2023-03-27, 15:10
Koncernen Oktober – december 2022 * · Periodens nettoomsättning ökade med 131 % till 20,3 MSEK (8,8 MSEK) · EBITDA uppgick till 11,1 MSEK (4,0 MSEK) · EBITDA-marginalen uppgick till 55 % (45 %) · Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 10,0 MSEK (1,9 MSEK) · Periodens resultat efter skatt uppgick till 10,6 MSEK (1,3 MSEK) · Resultat per aktie före och efter utspädning: 0,31 SEK (N/A)  Januari – december 2022 * · Periodens nettoomsättning ökade med 77 % till 61,5 MSEK (34,8 MSEK) · EBITDA uppgick till 31,7 MSEK (21,1 MSEK) · EBITDA-marginalen
Publicerad: 2023-02-23, 07:15
Future Gaming Group hade ett mycket starkt fjärde kvartal 2022 med preliminära intäkter på cirka 20 miljoner kronor och ett preliminärt EBITDA-rörelseresultat på cirka 11 miljoner kronor. Future Gaming Group publicerade den 16 december 2022 ett preliminärt estimat för det fjärde kvartalet där intäkterna uppskattades till cirka 21 till 23 miljoner kronor och EBITDA-rörelseresultatet uppskattades till cirka 13 till 15 miljoner kronor. Betydande spelarvinster under andra halvan av december i kombination med vissa bokslutsjusteringar gör att Future Gaming Group för det fjärde kvartalet 2022 nu
Publicerad: 2023-02-16, 10:25
Future Gaming Group International AB (”FGGI”) har identifierat ett nedskrivningsbehov av värdet på aktierna i dotterbolaget Viistek Media OÜ om 28 miljoner kronor. Nedskrivningen påverkar moderbolagets resultat negativt men har ingen påverkan på koncernens resultat. Verksamheten i det estniska dotterbolaget Viistek Media OÜ har fortsatt utvecklas svagt och i samband med bokslutsarbetet har FGGI identifierat ett nedskrivningsbehov om 28 miljoner kronor avseende Viistek-aktierna. Nedskrivningen har en motsvarande negativ påverkan på moderbolagets resultat och egna kapital. Den påverkar dock
Publicerad: 2023-02-07, 11:44
Future Gaming Group International AB (“Bolaget”) har hittills i december köpt tillbaka obligationer i sitt obligationslån med ISIN SE0010547422 till ett nominellt belopp om totalt cirka 8,4 miljoner kronor. Återköpen har gjorts till rabatterat pris och förväntas medföra en positiv effekt på finansnettot för det fjärde kvartalet 2022 om totalt cirka 4,0 miljoner kronor. Den positiva effekten på finansnettot om totalt cirka 4,0 miljoner kronor inkluderar den positiva effekt på finansnettot om cirka 1,2 miljoner kronor som bolaget redan pressmeddelat om den 16 december 2022. Eftersom Future
Publicerad: 2022-12-23, 14:06
Future Gaming Group uppvisar preliminärt ett mycket starkt fjärde kvartal 2022 med uppskattade intäkter på cirka 21 till 23 miljoner kronor och ett EBITDA-rörelseresultat på cirka 13 till 15 miljoner kronor. Siffrorna bygger på månadsbokslut för kvartalets två första månader och en uppskattning av december och är därför ett preliminärt estimat. Future Gaming Group lämnar denna information eftersom bolaget anser att den väsentligt avviker från marknadens nuvarande förväntningar. Det starka kvartalet drivs av en underliggande god trend vad gäller spelaraktivitet samt en positiv effekt från
Publicerad: 2022-12-16, 15:48