Pressmeddelanden

Cision News

Cision is the leading global provider of media research, distribution, monitoring and evaluation services. With over 40 locations throughout the world, Cision provides the insight, expertise and intelligence that improve performance and build reputations.

Future Gaming Group International AB (”FGGI”) och en grupp av bolagets obligationsinnehavare har idag kommit överens om att förlänga Standstill-perioden till den 15 november 2019. Vidare avser parterna att träffas igen denna vecka för fortsatta förhandlingar kring bolagets obligationslån. FGGI meddelade i ett pressmeddelande daterat den 10 september 2019 att man ingått ett så kallat Standstill Letter med en grupp av bolagets obligationsinnehavare, vilket initialt gällde under tre veckor. FGGI och gruppen har nu ytterligare förlängt Standstill-perioden till den 15 november 2019. Gruppen av
Publicerad: 2019-11-12, 12:44
Future Gaming Group International AB (”FGGI”) och en grupp av bolagets obligationsinnehavare har idag kommit överens om att förlänga Standstill-perioden till den 12 november 2019. Vidare har FGGI skickat ett nytt förslag till uppgörelse till obligationsinnehavarna. FGGI meddelade i ett pressmeddelande daterat den 10 september 2019 att man ingått ett så kallat Standstill Letter med en grupp av bolagets obligationsinnehavare, vilket initialt gällde under tre veckor. FGGI och gruppen har nu ytterligare förlängt Standstill-perioden till den 12 november 2019. Vidare har FGGI skickat ett nytt
Publicerad: 2019-11-05, 11:01
Future Gaming Group International AB (”FGGI”) och en grupp av bolagets obligationsinnehavare har idag kommit överens om att förlänga Standstill-perioden till den 5 november 2019. Vidare har obligationsinnehavarna utfärdat en så kallad Warning Notice. FGGI meddelade i ett pressmeddelande daterat den 10 september 2019 att man ingått ett så kallat Standstill Letter med en grupp av bolagets obligationsinnehavare, vilket initialt gällde under tre veckor. FGGI och gruppen har nu ytterligare förlängt Standstill-perioden till den 5 november 2019. Vidare har obligationsinnehavarna idag utfärdat en
Publicerad: 2019-10-29, 18:38
Future Gaming Group International AB (”FGGI”) och en grupp av bolagets obligationsinnehavare har idag kommit överens om att förlänga Standstill-perioden till den 29 oktober 2019. FGGI meddelade i ett pressmeddelande daterat den 10 september 2019 att man ingått ett så kallat Standstill Letter med en grupp av bolagets obligationsinnehavare, vilket initialt gällde under tre veckor. FGGI och gruppen har nu ytterligare förlängt Standstill-perioden till den 29 oktober 2019. Stockholm den 22 oktober 2019 Future Gaming Group International AB (publ)
Publicerad: 2019-10-22, 15:22
Future Gaming Group International AB (”FGGI”) och en grupp av bolagets obligationsinnehavare har idag kommit överens om att förlänga Standstill-perioden till den 22 oktober 2019. FGGI meddelade i ett pressmeddelande daterat den 10 september 2019 att man ingått ett så kallat Standstill Letter med en grupp av bolagets obligationsinnehavare, vilket initialt gällde under tre veckor. FGGI och gruppen har nu ytterligare förlängt Standstill-perioden till den 22 oktober 2019. Stockholm den 15 oktober 2019 Future Gaming Group International AB (publ)
Publicerad: 2019-10-15, 15:28
Future Gaming Group International AB (”FGGI”) och en grupp av bolagets obligationsinnehavare har idag kommit överens om att förlänga Standstill-perioden till den 15 oktober 2019. FGGI meddelade i ett pressmeddelande daterat den 10 september 2019 att man ingått ett så kallat Standstill Letter med en grupp av bolagets obligationsinnehavare, vilket initialt gällde under tre veckor. FGGI och gruppen har nu ytterligare förlängt Standstill-perioden till den 15 oktober 2019. Stockholm den 8 oktober 2019 Future Gaming Group International AB (publ)
Publicerad: 2019-10-08, 09:41
En grupp av Future Gaming Group International AB:s (”FGGI”) obligationsinnehavare har idag meddelat att man förlänger Standstill-perioden med bolaget till den 8 oktober 2019. FGGI meddelade i ett pressmeddelande daterat den 10 september 2019 att man ingått ett så kallat Standstill Letter med en grupp av bolagets obligationsinnehavare, vilket initialt gällde under tre veckor. Gruppen har nu meddelat att man förlänger Standstill-perioden till den 8 oktober 2019. Stockholm den 1 oktober 2019 Future Gaming Group International AB (publ)
Publicerad: 2019-10-01, 10:07
Future Gaming Group International AB (”FGGI”) har tecknat ett förlikningsavtal med säljarna av Viistek Media gällande tilläggsköpeskilling. Förlikningen innebär att FGGI betalar ut 144 000 euro till säljarna. Lead generation-verksamheten Viistek Media förvärvades i december 2017. Enligt förvärvsavtalet kunde säljarna uppnå en tilläggsköpeskilling om maximalt 1,5 miljoner euro, givet att vissa justerade rörelseresultatsmål uppnåddes. FGGI och säljarna har inte varit eniga om vilka justeringar som ska göras vid beräkningen av rörelseresultatet som ligger till grund för tilläggsköpeskillingen.
Publicerad: 2019-09-13, 11:13
Styrelseledamot Martin Bengtsson kommer avgå från Future Gaming Group International AB:s ("FGGI") styrelse på grund av andra åtaganden. Martin Bengtssons sista dag som ledamot kommer vara fredagen den 20 september 2019. FGGI har ansökt om dispens från kravet i Spotlight Stock Markets regelverk om att styrelsen ska bestå av minst fyra ledamöter. Dispens har beviljats som längst fram till och med den 12 mars 2020.
Publicerad: 2019-09-12, 20:53
Future Gaming Group International AB (”FGGI”) har idag tecknat ett så kallat Standstill Letter med en grupp av bolagets obligationsinnehavare. Standstill Letter är ett led i de pågående förhandlingarna med obligationsinnehavarna med anledning av FGGI:s överträdelse av obligationsvillkoren. Det innebär i huvudsak att en grupp av obligationsinnehavare, vilka representerar drygt 60% av obligationslånebeloppet, åtar sig att under tre veckor från dagens datum inte accelerera återbetalning av obligationslånet och att inte realisera de säkerheter som är ställda enligt obligationsvillkoren. Under
Publicerad: 2019-09-10, 21:37
Future Gaming Group International AB (publ) (”FGGI”) för en diskussion med Nordic Trustee & Agency AB (publ) som agent för obligationsinnehavarna om ändrade obligationsvillkor med anledning av att FGGI brutit mot obligationsvillkoren. Som ett led i diskussionerna har agenten idag bekräftat att agenten kommer att göra medel tillgängliga för bolaget att betala tilläggsköpeskillingar och att amorteringsbeloppet som skulle ha betalats 18 månader efter obligationens utställande minskas med motsvarande belopp. Som ett villkor för utbetalningarna gäller bland annat att FGGI ska ingå en slutlig
Publicerad: 2019-09-04, 17:12
Q2 2019: EBITDA-marginal om 40%. april – juni 2019 * · Periodens nettoomsättning uppgick till 5,2 MSEK  (9,1 MSEK) · EBITDA uppgick till 2,1 MSEK (2,8 MSEK) · EBITDA justerat för engångsposter uppgick till 2,1 MSEK (3,7 MSEK) · Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 40 % (41 %) · Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 1,8 MSEK (2,5 MSEK) · Periodens resultat efter skatt uppgick till -44,0 MSEK (-0,3 MSEK)  ** · Resultat per aktie kvarvarande verksamheter, före och efter utspädning: 0,00 SEK (0,00 SEK) · Resultat per aktie avvecklade verksamheter, före
Publicerad: 2019-08-22, 06:52
Future Gaming Group International AB (”FGGI”) har tvingats konstatera att den tidigare förvärvade finansaffiliateverksamheten IPG har fortsatt utvecklas negativt. FGGI har därför beslutat att avveckla IPG-verksamheten. Som kommunicerats tidigare har IPG haft svårt att få betalt från sina kunder och gjorde förluster under det första kvartalet 2019. Den negativa utvecklingen har fortsatt under det andra kvartalet då IPG-verksamheten hade obetydliga intäkter och därmed gjorde fortsatta förluster. FGGI bedömer att det ligger i bolagets intresse att avveckla IPG-verksamheten i syfte att minimera
Publicerad: 2019-08-08, 08:17
Future Gaming Group International AB (”FGGI”) för fortsatta diskussioner med obligationsinnehavarna gällande bolagets överträdelse av villkoren för dess obligationslån. FGGI har lämnat ett förslag på åtgärder till obligationsinnehavarna, vilket dessa har bedömt som otillräckligt. En grupp obligationsinnehavare har meddelat att de avser föra en dialog med utvalda delar av FGGI:s ägare och ledning med hopp om att finna en optimal struktur för bolaget framöver. Obligationsinnehavarna har vidare meddelat att de under dessa diskussioner kommer överväga alla möjligheter för att återfå sitt kapital.
Publicerad: 2019-07-24, 06:59
Future Gaming Group International AB (”FGGI”) har idag gjort en planenlig räntebetalning på sitt obligationslån. FGGI har vidare skjutit på en amortering av obligationslånet i väntan på att amorteringsbeloppet fastställs. Räntebetalningen avser halvårsperioden 9 december 2018 till 8 juni 2019 och uppgick till 6 825 000 kr. Enligt obligationsvillkoren skulle de delar av obligationslånet som avsatts för tilläggsköpeskillingar, men som inte utnyttjats till sådana, betalas tillbaka till långivarna 18 månader efter obligationens utställande, vilket är idag. Eftersom den relevanta
Publicerad: 2019-06-10, 12:49
Den 28 maj var Future Gaming Group International AB med på Introduce Investor Days. Bolagets VD Alexander Pettersson deltog i en VD-intervju och höll även en bolagspresentation där han berättade om bolagets omstruktureringsplaner och vägen framåt. Intervjun och presentationen kan ses via länkarna nedan. Länk till VD-intervju (8 min): https://youtu.be/sOiUEast6vs  Länk till bolagspresentation (28 min):  https://youtu.be/AfgUwIKfMeI  Stockholm den 4 juni 2019 Future Gaming Group International AB (publ)
Publicerad: 2019-06-04, 14:11
Future Gaming Group International AB (”FGGI”) har beslutat att avveckla white label-spelsajten SuomiVegas.com, som drivs via FGGI:s dotterbolag Unlimited Media Ltd. FGGI har intentionen att göra om SuomiVegas till en affiliatesajt, där man driver trafik till andra spelbolag. Därmed renodlas koncernen till att enbart fokusera på sin kärnverksamhet inom lead generation. SuomiVegas har gjort en mindre förlust under de senaste månaderna och samtidigt tappat mycket i volym, vilket gör det svårare att täcka verksamhetens kostnader. FGGI bedömer att det inte finns förutsättningar att vända
Publicerad: 2019-05-31, 12:23
Q1 2019: 9,8 MSEK i intäkter och justerat EBITDA om 1,5 MSEK januari – mars 2019 · Periodens nettoomsättning uppgick till 9,8 MSEK  (17,3 MSEK) · EBITDA uppgick till 1,2 MSEK (10,9 MSEK) * · EBITDA justerat för engångsposter uppgick till 1,5 MSEK (8,4 MSEK) · Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 0,4 MSEK (10,3 MSEK) * · Periodens resultat efter skatt uppgick till -3,7 MSEK (15,3 MSEK) *   ** · Resultat per aktie före och efter utspädning: 0,00 SEK (0,01 SEK) *** * Resultatposterna inkluderar engångsposter om -0,3 MSEK för Q1 2019 och om +2,5 MSEK för Q1 2018 *
Publicerad: 2019-05-23, 06:57
Future Gaming Group International AB (”FGGI”) har vid bokslutsarbetet konstaterat att bolaget överskrider gränsvärdet för den tillåtna kvoten mellan bolagets räntebärande nettoskuld och justerat EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar). Kvoten regleras i villkoren för det obligationslån som togs upp av bolaget vid tidigare gjorda förvärv. FGGI hade per den 31 mars 2019 en räntebärande nettoskuld om ca 99,5 Mkr. Koncernens justerade proforma-EBITDA för tolvmånadersperioden fram till den 31 mars 2019 uppgick samtidigt till ca 19,1 Mkr. Detta resulterar i en kvot om ca 5,2 medan
Publicerad: 2019-05-22, 13:26
Idag, den 9 maj 2019, hölls årsstämma i Future Gaming Group International AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Resultatdisposition och ansvarsfrihet Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. Stämman beslutade härutöver att ge ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för räkenskapsåret 2018. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor samt bestämmande av
Publicerad: 2019-05-09, 15:15
Future Gaming Group International AB (”FGGI”) har beslutat att avveckla white label-spelsajten SverigeKronan.com, som drivs via FGGI:s dotterbolag Unlimited Media Ltd. FGGI har intentionen att göra om SverigeKronan till en affiliatesajt, där man driver trafik till andra spelbolag. På så sätt kan man fokusera än mer på koncernens kärnverksamhet inom lead generation. SverigeKronan har gjort förluster under årets fyra första månader och FGGI bedömer att det inte finns förutsättningar att vända utvecklingen för en liten white label-speloperatör på den konkurrensutsatta svenska marknaden. Därtill
Publicerad: 2019-05-09, 09:46
Future Gaming Group International AB publicerar årsredovisning för 2018 inför årsstämma som hålls den 9 maj 2019. Årsredovisningen samt revisionsberättelse finns i bifogad PDF.
Publicerad: 2019-04-18, 10:03
Aktieägarna i Future Gaming Group International AB, 556706–8720, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 maj 2019 kl. 13:00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5 tr, i Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska ·  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 3 maj 2019, och ·  anmäla sig senast fredagen den 3 maj 2019 skriftligen till Future Gaming Group International AB, Att: Bolagsstämma 2019, Box 7066, 103 86 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post till info@futuregaminggroup.com. I anmälan
Publicerad: 2019-04-10, 06:51
Vid den årsstämma som hölls i Future Gaming Group International AB (”FGGI”) den 7 maj 2018 beslutades om utdelning av samtliga aktier i det delägda dotterbolaget AMGO iGaming AB (”AMGO”). Styrelsen meddelade då att man hade förväntan om att utdelningen ska kunna ske enligt Lex Asea-principen, vilket hade medfört att utdelningen skulle vara skattefri för mottagarna, men att det emellertid fortfarande pågick en utredning huruvida utdelning enligt Lex Asea-principen var möjlig. Skatteverket har nu dock gjort bedömningen att Lex Asea-principen inte är tillämplig och att utdelningen därför
Publicerad: 2019-03-06, 16:07