Pressmeddelanden

Cision News

Cision is the leading global provider of media research, distribution, monitoring and evaluation services. With over 40 locations throughout the world, Cision provides the insight, expertise and intelligence that improve performance and build reputations.

APRIL – JUNI 2020 • Periodens nettoomsättning ökade med 10 % till 5,7 MSEK (5,2 MSEK) • EBITDA uppgick till 1,9 MSEK (2,1 MSEK) • Justerat EBITDA uppgick till 2,0 MSEK (2,1 MSEK) • Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 34 % (40 %) • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 1,6 MSEK (1,8 MSEK) • Periodens resultat efter skatt uppgick till -1,1 MSEK (-44,0 MSEK) * • Resultat per aktie kvarvarande verksamhet, före och efter utspädning: -0,000 SEK (-0,002 SEK) JANUARI – JUNI 2020 • Periodens nettoomsättning ökade med 4 % till 11,2 MSEK (10,8 MSEK) • EBITDA uppgick till 3,
Publicerad: 2020-08-27, 06:30
Med anledning av de senaste dagarnas mycket stora handelsvolymer och starka kursutveckling i Future Gaming Group International AB, vill bolaget meddela att man inte känner till någon ej offentliggjord kurspåverkande information som ligger till grund för kursuppgången. Den 21 juli publicerade bolaget preliminära intäkter och EBITDA för det andra kvartalet 2020. Siffrorna i den stundande kvartalsrapporten förväntas ligga i paritet med dessa. I samma pressmeddelande bedömdes det att den sportinriktade verksamheten i Phase One skulle se en positiv effekt av att tidigare inställda sportevenemang
Publicerad: 2020-08-25, 13:16
Future Gaming Group hade under årets andra kvartal, april-juni 2020, intäkter om cirka 5,7 miljoner kronor och ett EBITDA-rörelseresultat om cirka 1,9 miljoner kronor. Siffrorna är preliminära och kan komma att justeras. Tidigare förväntade sig Future Gaming Group en nedgång i resultatet för det andra kvartalet jämfört med det första kvartalet till följd av negativa effekter av virusutbrottet covid-19. Resultatet blev dock preliminärt bättre än förväntat tack vare att den kasinoinriktade verksamheten i Viistek sett en positiv utveckling. Detta har kompenserat för den negativa utvecklingen i
Publicerad: 2020-07-21, 08:47
Euroclear har idag bekräftat att man genomfört inlösen av 48 833 422 aktier i Future Gaming Group International AB (”Bolaget”), i enlighet med årsstämmans beslut den 13 maj 2020. Efter inlösen finns det 2 214 511 083 aktier i Bolaget och aktiekapitalet uppgår oförändrat till 9 329 505 kr. Stockholm den 23 juni 2020 Future Gaming Group International AB (publ)
Publicerad: 2020-06-23, 14:01
JANUARI – MARS 2020 • Periodens nettoomsättning uppgick till 5,4 MSEK (9,8 MSEK) • EBITDA uppgick till 1,5 MSEK (1,2 MSEK) • Justerat EBITDA uppgick till 1,6 MSEK (1,5MSEK) • Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 29 % (16 %) • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 1,2 MSEK (0,4 MSEK) • Periodens resultat efter skatt uppgick till -2,3 MSEK (-3,7 MSEK) • Resultat per aktie kvarvarande verksamhet, före och efter utspädning: -0,002 SEK (-0,004 SEK) VD Alexander Pettersson har ordet Future Gaming Group började året bra. Firandet kom dock av sig, liksom för många andra
Publicerad: 2020-05-20, 06:53
Idag hölls årsstämma i Future Gaming Group International AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Fastställande av räkenskaper, resultatdisposition och ansvarsfrihet Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Stämman beslutade vidare att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019. Stämman beslutade härutöver att ge ansvarsfrihet för
Publicerad: 2020-05-13, 12:40
Future Gaming Group International AB publicerar härmed års- och koncernredovisning för 2019. Års- och koncernredovisning samt revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019 finns i bifogad PDF.
Publicerad: 2020-04-27, 16:50
Aktieägarna i Future Gaming Group International AB, 556706–8720, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2020 kl. 10:00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5 tr, i Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska · vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 7 maj 2020, och · anmäla sig senast torsdagen den 7 maj 2020 skriftligen till Future Gaming Group International AB, Att: Bolagsstämma 2020, Box 7066, 103 86 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post till info@futuregaminggroup.com. I anmälan
Publicerad: 2020-04-08, 14:44
Future Gaming Group hade markant lägre intäkter i mars jämfört med de senaste månaderna till följd av inställda sportevenemang i spåren av virusutbrottet covid-19. Om avbrotten skulle bli långvariga riskerar gruppen att bryta mot dess obligationsvillkor. Future Gaming Groups totala intäkter för det första kvartalet 2020 uppgick preliminärt till cirka 5,4 miljoner kronor, vilket nästan är i linje med det fjärde kvartalet 2019. Den begränsade minskningen beror på att inledningen på året var stark innan effekterna av de inställda sportevenemangen slog igenom under mars. Koncernens totala
Publicerad: 2020-04-03, 11:44
Future Gaming Group International AB (”Bolaget”) har genomfört utbetalningar av den återstående obligationslikviden i enlighet med de ändrade obligationsvillkoren. Bolaget har betalat ut hela likviden om ca 28,4 miljoner kronor från det pantsatta bankkonto som skulle användas för eventuella tilläggsköpeskillingar samt räntebetalningar, amortering och transaktionskostnader i samband med omstruktureringen av Bolagets obligationslån. Utbetalningarna har genomförts i enlighet med de tidigare kommunicerade tidsplanerna. Likviden har distribuerats enligt följande: Räntebetalningar: ca 8,7 Mkr
Publicerad: 2020-03-13, 14:35
Future Gaming Group International AB (“Bolaget”) offentliggjorde i ett pressmeddelande den 18 februari 2020 att Bolaget ska betala upplupen och obetald ränta på Bolagets utestående obligationer med ISIN SE0010547422 (”Obligationerna”) fram till och med den 24 februari 2020 och genomföra en förtida delåterbetalning av Obligationerna till de innehavare som är direktregistrerade på avstämningsdagen den 25 februari 2020. Bolaget gör härmed en rättelse avseende avstämningsdagen för den förtida delåterbetalning som kommer att infalla den 5 mars 2020 istället för den 25 februari 2020 och
Publicerad: 2020-02-25, 16:23
Future Gaming Group International AB har kompletterat sin bokslutskommuniké för 2019, vilken publicerades tidigare idag, med vissa uppgifter. Uppgifterna avser resultatdisposition, årsstämma och att revisorn inte har genomfört en så kallad översiktlig granskning av bokslutskommunikén. Dessa uppgifter återfinns på sidan 9 och 10 i den bifogade kommunikén. Kompletteringarna har ingen påverkan på siffrorna i den tidigare publicerade versionen av bokslutskommunikén. Stockholm den 24 februari 2020 Future Gaming Group International AB (publ)
Publicerad: 2020-02-24, 17:57
oktober – december 2019 * • Periodens nettoomsättning uppgick till 5,6 MSEK (18,2 MSEK) • EBITDA uppgick till 3,1 MSEK (1,5 MSEK) • Justerat EBITDA uppgick till 2,6 MSEK (2,9 MSEK) • Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 47 % (16 %) • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 2,3 MSEK (-9,5 MSEK) • Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,1 MSEK (-15,6 MSEK) • Resultat per aktie kvarvarande verksamheter, före och efter utspädning: -0,01 SEK (-0,01 SEK)   januari – december 2019 * • Periodens nettoomsättning uppgick till 21,5 MSEK (73,0 MSEK) • EBITDA uppgick
Publicerad: 2020-02-24, 15:15
Future Gaming Group International AB (”Bolaget”) har beslutat att ändra datumet för offentliggörandet av sin bokslutskommuniké för 2019 till senast måndagen den 24 februari 2020. Anledningen är att Bolagets revisorer vid granskningen av räkenskaperna framfört önskemål om att Bolaget ska ändra redovisningsprincipen för hur delar av verksamheten presenteras jämfört med tidigare. Bolaget behöver därför ytterligare tid för att utvärdera och implementera dessa ändringar. Stockholm den 19 februari 2020 Future Gaming Group International AB (publ)
Publicerad: 2020-02-19, 20:28
Enligt tidigare pressmeddelanden har obligationsinnehavarna i Future Gaming Group International AB (”Bolaget”) godkänt en omstrukturering av bolagets obligationslån. Bolagets aktieägare har vid extra bolagsstämma den 28 januari 2020 beslutat om en nyemission av högst 1 358 006 703 aktier till obligationsinnehavarna genom kvittning av fordran om 5 600 000 kronor i obligationslånet. För varje obligation (med ursprungligt nominellt belopp 1 000 000 kronor) ges rätt till 9 700 047 aktier. Bolaget offentliggör härmed följande tidplan för kvittningsemissionen: 19 februari 2020 Avstämningsdag
Publicerad: 2020-02-18, 21:21
Future Gaming Group International AB (publ) (“Bolaget”) offentliggjorde i ett pressmeddelande den 24 januari 2020 att innehavarna av Bolagets utestående obligationer med ISIN SE0010547422 (”Obligationerna”) har godkänt ändringar av villkoren för Obligationerna. I enlighet med de ändrade villkoren ska Obligationerna avnoteras från Nasdaq First North Bond Market. Bolaget informerar härmed om att Obligationerna kommer att avnoteras och att sista dag för handel är den 14 februari 2020. Stockholm den 10 februari 2020 Future Gaming Group International AB (publ)
Publicerad: 2020-02-10, 14:36
Future Gaming Group International AB har beslutat att ändra avstämningsdagen för den riktade nyemissionen till obligationsinnehavarna till den 19 februari 2020. På den extra bolagstämman den 28 januari 2020 beslutades om en riktad nyemission till obligationsinnehavarna genom kvittning av en del av obligationslånet. Rätt att teckna aktierna, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkommer den som är registrerad i skuldboken för obligationerna på avstämningsdagen. Tidigare kommunicerad avstämningsdag var den 14 februari 2020. Avstämningsdagen ändras nu alltså till den 19 februari
Publicerad: 2020-02-04, 16:45
Vid den extra bolagsstämma som hölls idag i Future Gaming Group International AB (”FGGI”) fattades ett antal beslut i enlighet med förslagen i stämmokallelsen. Samtliga beslut fattades enhälligt. Stämman beslutade bland annat kring ändring av bolagsordningen, minskning av aktiekapitalet, riktad nyemission av aktier till obligationsinnehavarna genom kvittning av delar av deras fordran under bolagets obligationslån, samt riktad emission av och överlåtelse av teckningsoptioner till Soheil Amorpour och Victor Sahlstedt. Vidare godkände stämman styrelsens beslut att acceptera ändringar i
Publicerad: 2020-01-28, 13:03
Future Gaming Group International AB (”FGGI”) har informerats att obligationsinnehavarna via ett skriftligt förfarande har godkänt förslagen till omstrukturering av FGGI:s obligation. FGGI:s styrelse beslutade vid ett styrelsemöte den 20 december 2019 att godkänna de ändringar i obligationsvillkoren som föreslagits av obligationsinnehavarna och att kalla till extra bolagsstämma. FGGI har informerats att obligationsinnehavarna nu via ett så kallat skriftligt förfarande (eng. ”written procedure”) har godkänt de alternativ till omstrukturering som föreslagits, inklusive de föreslagna ändrade
Publicerad: 2020-01-24, 07:56
Future Gaming Group International AB (”FGGI”) har fått besked om att de aktier som vissa nyckelpersoner kan komma att få till följd av det föreslagna optionsprogrammet omfattas av en så kallad ”lockup”. I kallelsen till den extra bolagstämman den 28 januari 2020 föreslås att stämman fattar beslut om en riktad emission av teckningsoptioner till nyckelpersonerna Soheil Amorpour och Victor Sahlstedt. Aktieägare som representerar cirka 28 procent av antalet aktier och röster i FGGI har uttryckt sitt stöd för detta. FGGI har fått besked om att ett avtal mellan nyckelpersonerna och
Publicerad: 2020-01-14, 14:14
Aktieägarna i Future Gaming Group International AB, 556706–8720 (“Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 28 januari 2020 kl. 10.00 i Bolagets lokaler, Birger Jarlsgatan 18A, 5 tr, i Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 januari 2020, och anmäla sig skriftligen senast onsdagen den 22 januari 2020 till Future Gaming Group International AB, Att: Extra Bolagsstämma januari 2020, Box 7066, 103 86 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post: info@
Publicerad: 2019-12-20, 16:04
Spotlight Stock Market har beslutat att handeln i Future Gaming Group International AB:s (”FGGI”) aktie ska återupptas idag. Handeln återupptas idag, den 9 december, klockan 11:30. Öppningsauktionen kommer att starta klockan 11:15. FGGI:s aktie kommer fortsatt att vara handlad på Spotlight Stock Markets observationslista. Stockholm den 9 december 2019 Future Gaming Group International AB (publ)
Publicerad: 2019-12-09, 09:49
Future Gaming Group International AB har fått bekräftat att den styrelse som valdes i samband med den extra bolagsstämman den 4 december nu har registrerats hos Bolagsverket. Styrelsen är därmed beslutsför. Styrelsen består av ordförande Stefan Vilhelmsson och ledamöterna Jørgen Beuchert, Peder Broms och Alexej Faskhoutdinov. Stockholm den 9 december 2019 Future Gaming Group International AB (publ)
Publicerad: 2019-12-09, 09:19
Aktieägare i Future Gaming Group International AB (”FGGI”), som representerar ca 28% av rösterna i bolaget, har ingått röstningsåtaganden om att vid en kommande bolagsstämma stödja det tidigare presenterade förslaget till uppgörelse med bolagets obligationsinnehavare. Huvuddragen i förslaget presenterades i ett pressmeddelande den 22 november och har stöd från två av bolagets största ägargrupperingar. Det fullständiga förslaget kommer presenteras i samband med att kallelsen till den kommande bolagsstämman publiceras. Som en del av förhandlingarna med gruppen av obligationsinnehavare har
Publicerad: 2019-12-06, 14:59