Pressmeddelanden

Cision News

Cision is the leading global provider of media research, distribution, monitoring and evaluation services. With over 40 locations throughout the world, Cision provides the insight, expertise and intelligence that improve performance and build reputations.

Future Gaming Group International AB (”FGGI”) har fått besked om att de aktier som vissa nyckelpersoner kan komma att få till följd av det föreslagna optionsprogrammet omfattas av en så kallad ”lockup”. I kallelsen till den extra bolagstämman den 28 januari 2020 föreslås att stämman fattar beslut om en riktad emission av teckningsoptioner till nyckelpersonerna Soheil Amorpour och Victor Sahlstedt. Aktieägare som representerar cirka 28 procent av antalet aktier och röster i FGGI har uttryckt sitt stöd för detta. FGGI har fått besked om att ett avtal mellan nyckelpersonerna och
Publicerad: 2020-01-14, 14:14
Aktieägarna i Future Gaming Group International AB, 556706–8720 (“Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 28 januari 2020 kl. 10.00 i Bolagets lokaler, Birger Jarlsgatan 18A, 5 tr, i Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 januari 2020, och anmäla sig skriftligen senast onsdagen den 22 januari 2020 till Future Gaming Group International AB, Att: Extra Bolagsstämma januari 2020, Box 7066, 103 86 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post: info@
Publicerad: 2019-12-20, 16:04
Spotlight Stock Market har beslutat att handeln i Future Gaming Group International AB:s (”FGGI”) aktie ska återupptas idag. Handeln återupptas idag, den 9 december, klockan 11:30. Öppningsauktionen kommer att starta klockan 11:15. FGGI:s aktie kommer fortsatt att vara handlad på Spotlight Stock Markets observationslista. Stockholm den 9 december 2019 Future Gaming Group International AB (publ)
Publicerad: 2019-12-09, 09:49
Future Gaming Group International AB har fått bekräftat att den styrelse som valdes i samband med den extra bolagsstämman den 4 december nu har registrerats hos Bolagsverket. Styrelsen är därmed beslutsför. Styrelsen består av ordförande Stefan Vilhelmsson och ledamöterna Jørgen Beuchert, Peder Broms och Alexej Faskhoutdinov. Stockholm den 9 december 2019 Future Gaming Group International AB (publ)
Publicerad: 2019-12-09, 09:19
Aktieägare i Future Gaming Group International AB (”FGGI”), som representerar ca 28% av rösterna i bolaget, har ingått röstningsåtaganden om att vid en kommande bolagsstämma stödja det tidigare presenterade förslaget till uppgörelse med bolagets obligationsinnehavare. Huvuddragen i förslaget presenterades i ett pressmeddelande den 22 november och har stöd från två av bolagets största ägargrupperingar. Det fullständiga förslaget kommer presenteras i samband med att kallelsen till den kommande bolagsstämman publiceras. Som en del av förhandlingarna med gruppen av obligationsinnehavare har
Publicerad: 2019-12-06, 14:59
Vid den extra bolagsstämma som hölls idag i Future Gaming Group International AB (”FGGI”) beslutades att godkänna förslaget till fyllnadsval av nya styrelseledamöter. Vidare beslutades om nedsättning av aktiekapitalet. Besluten fattades med erforderlig majoritet. Stämman beslutade att välja Alexej Faskhoutdinov, Peder Broms och Jørgen Beuchert som nya styrelseledamöter och att Stefan Vilhelmsson kvarstår som styrelsens ordförande. Stämman beslutade vidare att sätta ned bolagets aktiekapital till 9 298 000 kronor. Minskningen sker utan indragning av aktier. Stockholm den 4 december 2019
Publicerad: 2019-12-04, 09:51
Future Gaming Group International AB:s (”FGGI”) huvudägare har föreslagit styrelseledamöter att väljas vid den extra bolagsstämman den 4 december 2019. FGGI:s huvudägare Cronus Holding AB har föreslagit att den tidigare styrelseledamoten Alexej Fashutdinov återväljs till styrelsen, samt att Peder Broms och Jørgen Beuchert väljs som nya styrelseledamöter. Alexej Fashutdinov har varit ekonomichef på Wiget Media. Peder Broms är Head of Origination på Kreditfonden, som är en av bolagets obligationsinnehavare. Jørgen Beuchert är VD på Nordic Corporate Investments, som också är en av bolagets
Publicerad: 2019-12-02, 15:16
Future Gaming Group International AB (”FGGI”) kommer inte att göra den räntebetalning som enligt obligationsvillkoren skulle göras den 9 december, med hänvisning till bolagets likviditetssituation och det förslag till uppgörelse som en grupp av bolagets obligationsinnehavare har lämnat. FGGI bedömer att bolaget inte kommer att ha tillräcklig likviditet för att göra räntebetalningen, som enligt obligationsvillkoren skulle ha uppgått till 6 825 000 kronor. Vidare meddelande FGGI den 22 november att en grupp av bolagets obligationsinnehavare lämnat ett förslag till uppgörelse, vilket
Publicerad: 2019-11-29, 15:36
En grupp av Future Gaming Group International AB:s (”FGGI”) obligationsinnehavare har lämnat ett förslag till uppgörelse, vilket stöds av två av bolagets största ägargrupperingar. FGGI befinner sig sedan en tid tillbaka i förhandlingar med bolagets obligationsinnehavare. Gruppen av obligationsinnehavare har lämnat ett slutgiltigt, ej förhandlingsbart, förslag, vilket aktieägarna avses låta ta ställning till på en extra bolagsstämma. Skulle förslaget inte antas av aktieägarna, har gruppen meddelat att man kommer att accelerera obligationslånet i syfte att realisera panterna som är kopplade
Publicerad: 2019-11-22, 15:54
Future Gaming Group International AB (”FGGI”) och en grupp av bolagets obligationsinnehavare har kommit överens om att förlänga Standstill-perioden till och med idag, den 19 november 2019. FGGI meddelade i ett pressmeddelande daterat den 10 september 2019 att man ingått ett så kallat Standstill Letter med en grupp av bolagets obligationsinnehavare, vilket initialt gällde under tre veckor. FGGI och gruppen har nu ytterligare förlängt Standstill-perioden till och med idag, tisdagen den 19 november 2019. FGGI avser fortsättningsvis inte att meddela kring eventuella ytterligare kortare
Publicerad: 2019-11-19, 08:40
Future Gaming Group International AB (”FGGI”) och en grupp av bolagets obligationsinnehavare har idag kommit överens om att förlänga Standstill-perioden till och med måndagen den 18 november 2019. FGGI meddelade i ett pressmeddelande daterat den 10 september 2019 att man ingått ett så kallat Standstill Letter med en grupp av bolagets obligationsinnehavare, vilket initialt gällde under tre veckor. FGGI och gruppen har nu ytterligare förlängt Standstill-perioden till och med måndagen den 18 november 2019. Stockholm den 15 november 2019 Future Gaming Group International AB (publ)
Publicerad: 2019-11-15, 11:10
Aktieägarna i Future Gaming Group International AB, 556706–8720 (“Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 4 december 2019 kl. 09:00 i Bolagets lokaler, Birger Jarlsgatan 18A, 5 tr, i Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 28 november 2019, och anmäla sig skriftligen senast torsdagen den 28 november 2019 till Future Gaming Group International AB, Att: Extra Bolagsstämma december 2019, Box 7066, 103 86 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post: info@
Publicerad: 2019-11-14, 21:54
Future Gaming Group International AB:s (”FGGI”) styrelsemedlemmar Victor Sahlstedt och Alexej Fashutdinov har meddelat att de kommer avgå från bolagets styrelse så snart man kallat till en extra bolagsstämma på grund av en potentiell intressekonflikt i samband med bolagets förhandlingar med obligationsinnehavarna. Victor Sahlstedt och Alexej Fashutdinov har suttit i FGGI:s styrelse på mandat av bolagets huvudägare. Som kommunicerats tidigare har en grupp av bolagets obligationsinnehavare meddelat att man avser att föra parallella diskussioner med bolaget och vissa utvalda ägare i syfte att
Publicerad: 2019-11-14, 14:49
juli – september 2019 * • Periodens nettoomsättning uppgick till 5,1 MSEK (7,3 MSEK) • EBITDA uppgick till 2,2 MSEK (3,3 MSEK) • EBITDA justerat för engångsposter uppgick till 2,6 MSEK (3,3 MSEK) • Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 50 % (45 %) • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 1,6 MSEK (3,0 MSEK) • Periodens resultat efter skatt uppgick till -2,9 MSEK (-1,6 MSEK) ** • Resultat per aktie kvarvarande verksamheter, före och efter utspädning: 0,00 SEK (0,00 SEK) • Resultat per aktie avvecklade verksamheter, före och efter utspädning: 0,00 SEK (0,00 SEK)
Publicerad: 2019-11-14, 08:17
Future Gaming Group International AB (”FGGI”) och en grupp av bolagets obligationsinnehavare har idag kommit överens om att förlänga Standstill-perioden till den 15 november 2019. Vidare avser parterna att träffas igen denna vecka för fortsatta förhandlingar kring bolagets obligationslån. FGGI meddelade i ett pressmeddelande daterat den 10 september 2019 att man ingått ett så kallat Standstill Letter med en grupp av bolagets obligationsinnehavare, vilket initialt gällde under tre veckor. FGGI och gruppen har nu ytterligare förlängt Standstill-perioden till den 15 november 2019. Gruppen av
Publicerad: 2019-11-12, 12:44
Future Gaming Group International AB (”FGGI”) och en grupp av bolagets obligationsinnehavare har idag kommit överens om att förlänga Standstill-perioden till den 12 november 2019. Vidare har FGGI skickat ett nytt förslag till uppgörelse till obligationsinnehavarna. FGGI meddelade i ett pressmeddelande daterat den 10 september 2019 att man ingått ett så kallat Standstill Letter med en grupp av bolagets obligationsinnehavare, vilket initialt gällde under tre veckor. FGGI och gruppen har nu ytterligare förlängt Standstill-perioden till den 12 november 2019. Vidare har FGGI skickat ett nytt
Publicerad: 2019-11-05, 11:01
Future Gaming Group International AB (”FGGI”) och en grupp av bolagets obligationsinnehavare har idag kommit överens om att förlänga Standstill-perioden till den 5 november 2019. Vidare har obligationsinnehavarna utfärdat en så kallad Warning Notice. FGGI meddelade i ett pressmeddelande daterat den 10 september 2019 att man ingått ett så kallat Standstill Letter med en grupp av bolagets obligationsinnehavare, vilket initialt gällde under tre veckor. FGGI och gruppen har nu ytterligare förlängt Standstill-perioden till den 5 november 2019. Vidare har obligationsinnehavarna idag utfärdat en
Publicerad: 2019-10-29, 18:38
Future Gaming Group International AB (”FGGI”) och en grupp av bolagets obligationsinnehavare har idag kommit överens om att förlänga Standstill-perioden till den 29 oktober 2019. FGGI meddelade i ett pressmeddelande daterat den 10 september 2019 att man ingått ett så kallat Standstill Letter med en grupp av bolagets obligationsinnehavare, vilket initialt gällde under tre veckor. FGGI och gruppen har nu ytterligare förlängt Standstill-perioden till den 29 oktober 2019. Stockholm den 22 oktober 2019 Future Gaming Group International AB (publ)
Publicerad: 2019-10-22, 15:22
Future Gaming Group International AB (”FGGI”) och en grupp av bolagets obligationsinnehavare har idag kommit överens om att förlänga Standstill-perioden till den 22 oktober 2019. FGGI meddelade i ett pressmeddelande daterat den 10 september 2019 att man ingått ett så kallat Standstill Letter med en grupp av bolagets obligationsinnehavare, vilket initialt gällde under tre veckor. FGGI och gruppen har nu ytterligare förlängt Standstill-perioden till den 22 oktober 2019. Stockholm den 15 oktober 2019 Future Gaming Group International AB (publ)
Publicerad: 2019-10-15, 15:28
Future Gaming Group International AB (”FGGI”) och en grupp av bolagets obligationsinnehavare har idag kommit överens om att förlänga Standstill-perioden till den 15 oktober 2019. FGGI meddelade i ett pressmeddelande daterat den 10 september 2019 att man ingått ett så kallat Standstill Letter med en grupp av bolagets obligationsinnehavare, vilket initialt gällde under tre veckor. FGGI och gruppen har nu ytterligare förlängt Standstill-perioden till den 15 oktober 2019. Stockholm den 8 oktober 2019 Future Gaming Group International AB (publ)
Publicerad: 2019-10-08, 09:41
En grupp av Future Gaming Group International AB:s (”FGGI”) obligationsinnehavare har idag meddelat att man förlänger Standstill-perioden med bolaget till den 8 oktober 2019. FGGI meddelade i ett pressmeddelande daterat den 10 september 2019 att man ingått ett så kallat Standstill Letter med en grupp av bolagets obligationsinnehavare, vilket initialt gällde under tre veckor. Gruppen har nu meddelat att man förlänger Standstill-perioden till den 8 oktober 2019. Stockholm den 1 oktober 2019 Future Gaming Group International AB (publ)
Publicerad: 2019-10-01, 10:07
Future Gaming Group International AB (”FGGI”) har tecknat ett förlikningsavtal med säljarna av Viistek Media gällande tilläggsköpeskilling. Förlikningen innebär att FGGI betalar ut 144 000 euro till säljarna. Lead generation-verksamheten Viistek Media förvärvades i december 2017. Enligt förvärvsavtalet kunde säljarna uppnå en tilläggsköpeskilling om maximalt 1,5 miljoner euro, givet att vissa justerade rörelseresultatsmål uppnåddes. FGGI och säljarna har inte varit eniga om vilka justeringar som ska göras vid beräkningen av rörelseresultatet som ligger till grund för tilläggsköpeskillingen.
Publicerad: 2019-09-13, 11:13
Styrelseledamot Martin Bengtsson kommer avgå från Future Gaming Group International AB:s ("FGGI") styrelse på grund av andra åtaganden. Martin Bengtssons sista dag som ledamot kommer vara fredagen den 20 september 2019. FGGI har ansökt om dispens från kravet i Spotlight Stock Markets regelverk om att styrelsen ska bestå av minst fyra ledamöter. Dispens har beviljats som längst fram till och med den 12 mars 2020.
Publicerad: 2019-09-12, 20:53
Future Gaming Group International AB (”FGGI”) har idag tecknat ett så kallat Standstill Letter med en grupp av bolagets obligationsinnehavare. Standstill Letter är ett led i de pågående förhandlingarna med obligationsinnehavarna med anledning av FGGI:s överträdelse av obligationsvillkoren. Det innebär i huvudsak att en grupp av obligationsinnehavare, vilka representerar drygt 60% av obligationslånebeloppet, åtar sig att under tre veckor från dagens datum inte accelerera återbetalning av obligationslånet och att inte realisera de säkerheter som är ställda enligt obligationsvillkoren. Under
Publicerad: 2019-09-10, 21:37