Pressmeddelanden

Cision News

Cision is the leading global provider of media research, distribution, monitoring and evaluation services. With over 40 locations throughout the world, Cision provides the insight, expertise and intelligence that improve performance and build reputations.

Future Gaming Group har idag signerat ett Letter of Intent avseende ett förvärv. Bolaget har totalt 12 anställda fördelade på bolagets kontor i UK och Bulgarien. Det tilltänkta förvärvet kompletterar FGG’s nuvarande affiliateverksamhet mycket väl och bidrar till att säkerställa viktiga trafikkällor för FGG. Bolaget innehar även intressanta tillgångar inom Mobile Performance marketing och Video Performance marketing som skapar förbättrade verktyg för både PhaseOne och Viistek Media. Bolaget öppnar även upp möjligheter för FGG att utforska andra vertikaler däribland finansvertikalen inom
Publicerad: 2018-02-23, 07:41
Fjärde kvartalet 2017 · Periodens nettoomsättning ökade med 418 % och uppgick till KSEK 9 144 (KSEK 1 766) · EBITDA vände till ett positivt belopp och uppgick till KSEK 2 504 (KSEK -1 321) · Periodens rörelseresultat uppgick till KSEK -1 714 (KSEK -2 684) · Periodens resultat efter skatt: KSEK -3 841 (KSEK -2 767) · Resultat per aktie före och efter utspädning*: SEK -0,01 (SEK -0,02) Helåret 2017 · Periodens nettoomsättning ökade med 144 % och uppgick till KSEK 15 732 (KSEK 6 444) · EBITDA: KSEK -6 044 (KSEK -3 758) · Periodens rörelseresultat KSEK -13 448 (KSEK
Publicerad: 2018-02-23, 07:36
Som tidigare meddelats så tillträdde Future Gaming Group International AB (FGG) den 20 december 2017 förvärven av den estniska Viistek Media och det maltesiska Unlimited Media. Dessa utgör tillsammans med det i september 2017 tillträdda förvärvet Phase One Performance FGG:s huvudverksamhet (”Nya FGG”). Viistek och Phase One är båda affiliateverksamhet vars huvudsakliga verksamhet är att driva trafik till FGG:s samarbetspartners. Unlimited Media driver och marknadsför varumärkena SverigeKronan.com och SoumiVegas.com. 2017 avslutades starkt för FGG’s huvudverksamhet och under december
Publicerad: 2018-01-25, 08:46
FGG’s affiliateverksamhet Phase One gjorde en nettovinst om ca. 1,6MSEK i november (ca. 850 000 SEK november 2016). Det är fortsatt främst affiliateintäkter från sportsbetting som bidrar till uppvisad vinst. Stockholm 21 december 2017 Future Gaming Group International AB (publ)
Publicerad: 2017-12-21, 11:38
Future Gaming Group (FGG) kan meddela att man under kvällen den 20 december 2017 tillträtt förvärven av estniska affiliateverksamheten Viistek Media och maltesiska Unlimited Media, vilket driver och marknadsför siterna SuomiVegas & SverigeKronan. Verksamheterna, för vilka FGG betalar 90MSEK i initial köpeskilling och ytterligare 38MSEK i möjlig villkorad tilläggsköpeskilling, kommer att konsolideras in i bolagets siffror från och med den 20 december 2017 och kommer få full effekt under första kvartalet 2018. På en konsoliderad basis (pro-forma) för de senaste tolv månaderna till och med
Publicerad: 2017-12-21, 07:28
Vid den extra bolagsstämma som hölls idag den 18 december 2017 beslutades att godkänna styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner. Beslutet fattades med erforderlig majoritet. Teckningsberättigad är personer som tilldelats nyemitterade obligationer i bolaget och teckning ska ske senast den 22 december 2017 eller den senare dag som styrelsen beslutar. Tecknarna ska förvärva teckningsoptionerna vederlagsfritt. Innehavare av teckningsoption äger rätt att under perioden från och med den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2019 för en teckningsoption teckna en ny aktie i
Publicerad: 2017-12-18, 09:59
Kallelsen har korrigerats avseende ökning av aktiekapital vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner (Se punkt 7) Aktieägarna i Future Gaming Group International AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 18 december 2017 kl. 10.00 hos NEVI på Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, i Stockholm. Rätt att delta i stämman För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 12 december 2017, dels till bolaget anmäla sitt deltagande senast tisdagen den 12 december 2017. Anmälan ska ske antingen per post till
Publicerad: 2017-12-04, 07:31
Som framgår av pressmeddelande den 10 november samt 22 november 2017 har Future Gaming Group genomfört en obligationsfinansieringsprocess med mål att resa SEK 140 miljoner för att finansiera två förvärv. I tillägg har FGG även erbjudit obligationsinvesterare att erhålla warranter för SEK 300 000 per obligation (1 obligation=1MSEK) med ett teckningspris om SEK 0,22 som kan utnyttjas under 2019. FGG kan per dagens datum meddela att man säkrat finansieringen av de två förvärven genom en lyckad genomförd obligationsfinansieringsprocess om SEK 140 miljoner under ett totalt ramverk om SEK 200
Publicerad: 2017-11-30, 17:10
Future Gaming Group meddelade den 10 november att man tillsammans med en svensk investmentbank inlett en obligationsfinansieringsprocess med mål att ta in 140MSEK för finansiering av två förvärv. FGG vill nu uppdatera marknaden att eventuella obligationsinvesterare kommer att presenteras med förslaget om en obligation om minimum 140MSEK med möjligheten att utöka utrymmet under obligationen till maximalt 300MSEK. Vidare kommer obligationsinvesterarna föreslås möjlighet att via warranter till högst 30% av obliagtionsvolymen under 2019 teckna sig för aktier med teckningspris om 0,22SEK.
Publicerad: 2017-11-22, 09:41
Future Gaming Group har signerat aktieöverlåtelseavtal med Viistek Media (se PM från 2017-10-10) avseende förvärv av samtliga aktier i bolaget. Viistek är en affiliateverksamhet som verkar internationellt, främst inom paid-media precis som Phase One. FGG har samtidigt signerat ytterligare ett aktieöverlåtelseavtal med Bethard Group avseende förvärvet av Bethards två casinovarumärken SverigeKronan och SuomiVegas. Aktieöverlåtelseavtalet med Bethard är ett uppdaterat överlåtelseavtal och ersätter tidigare ingångna aktieöverlåtelseavtal mellan parterna. Avtalen är villkorade av finansiering
Publicerad: 2017-11-10, 08:31
Juli – september 2017: · Periodens nettoomsättning KSEK 3 205 (f å KSEK 1 466) · Periodens rörelseresultat uppgick till KSEK -5 824 (f å KSEK -61) · Periodens resultat efter skatt KSEK – 5 834 (f å KSEK 59) · Resultat per aktie: SEK -0,06 (f å SEK 0,00) · EBITDA: KSEK -4 834 (f å KSEK 61)     Januari – september 2017: · Periodens nettoomsättning KSEK 6 588 (f å KSEK 4 678) · Periodens rörelseresultat KSEK -11 734 (f å KSEK -2 948) · Periodens resultat efter skatt: KSEK – 11 832 (f å KSEK -2 953) · Resultat per aktie: SEK -0,05 (f å SEK -0,02) · EBITDA:
Publicerad: 2017-11-10, 08:05
Future Gaming Group tidigarelägger publicering av delårsrapport till den 10 november 2017.Tidigare kommunicerat datum var 29e november 2017. Stockholm 9 november 2017 Future Gaming Group International AB (publ) För ytterligare information: Björn Mannerqvist, VD Mail: info@futuregaminggroup.com     Web: https://futuregaminggroup.com/   Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
Publicerad: 2017-11-09, 13:56
FGG’s förvärv Phase One gjorde en nettovinst på ca. 1,6MSEK i oktober (ca. 700 000 SEK oktober 2016). Det är framför allt affiliateintäkter från sportsbetting som bidragit till det starka resultatet. FGG är mycket nöjda med hur konsolideringen av Phase One till FGG-koncernen fortlöpt och resultatet från verksamheten kommer reflekteras från och med kvartal 4 2017. Stockholm 2 november 2017 Future Gaming Group International AB (publ) För ytterligare information: Björn Mannerqvist, VD Mail: info@futuregaminggroup.com     Web: https://futuregaminggroup.com/   Denna
Publicerad: 2017-11-02, 10:03
FGG’s förvärv Phase One omsatte ca. 4,5MSEK med en nettovinst om 3MSEK under kvartal 3 2017 vilket är glädjande då sommarmånaderna traditionellt sett är något svagare, speciellt utan något stort sportevenemang. FGG ser stora möjligheter framöver efter förvärvet av Phase One, 2018 ett stort sportår med bla. fotbolls-VM och vinter-OS och FGG ser stora synergier med andra verksamheter i kommande förvärv. Phase One räkenskaper konsoliderades i FGG’s-koncern per 2017-09-20 och kommer framöver inkluderas i FGG’s rapporter. FGG uppskattar att man gjorde ett resultat på 350-400TKR under
Publicerad: 2017-10-20, 09:01
Styrelsen i FGG har beslutat att undersöka möjligheterna att flytta befintlig operatörsverksamhet (Playhippo.com, Happybingo.com, VipStakes.com etc.) till ett separat dotterbolag för att därefter lämna förslag om sakutdelning av hela eller delar av det nya dotterbolaget (operatörsverksamheten) till befintliga aktieägare. Styrelsen anser att FGG bör fokusera på förvärvet Phase 1’s affiliateverksamhet samt de kommande förvärven och att den befintliga operatörsverksamheten med fördel kan bedrivas under ny ledning. Styrelsen anser att FGG med befintlig verksamhet i Phase 1 redan från Q4 2017
Publicerad: 2017-10-19, 12:53
Future Gaming Group beslutade den 30 augusti att genomföra en riktad emission som sedan slutfördes den 6 september. FGG meddelar nu att emissionskostnaden blev ca. 1,8MSEK. Tilldelningslista finns publicerat i PM från 6 september. Stockholm 17 oktober 2017 Future Gaming Group International AB (publ) För ytterligare information: Björn Mannerqvist, VD Mail: info@futuregaminggroup.com     Web: https://futuregaminggroup.com/   Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Publicerad: 2017-10-17, 07:22
Future Gaming Group har idag signerat ännu ett Letter of Intent avseende förvärv av en internationell affiliateverksamhet. Verksamheten uppvisar starka finanser och marginaler, uppskattat nettoresultat de senaste 12 månaderna ca. 11MSEK med en omsättning om ca. 20MSEK, och kommer att komplettera verksamheten på ett naturligt sätt, särskilt positivt ses synergierna med FGG’s dotterbolag phase One. Indikativ köpeskilling ca. 55MSEK. FGG inleder nu sedvanligt Due Dilligencearbete. Ytterligare förvärv stärker FGG’s position i finansieringsarbetet med att upphandla obligationslån anser
Publicerad: 2017-10-10, 12:25
Future Gaming Group har idag signerat ett Letter of Intent avseende förvärv av en internationell affiliateverksamhet. Verksamheten uppvisar starka finanser och marginaler, nettoresultat de senaste 12 månaderna ca. 10MSEK med en omsättning om ca.14MSEK, och kommer att komplettera verksamheten på ett naturligt sätt. Indikativ köpeskilling ca. 45MSEK. FGG inleder nu sedvanligt Due Dilligencearbete. Ytterligare förvärv stärker FGG’s position i finansieringsarbetet med att upphandla obligationslån anser bolaget. Stockholm 2 oktober 2017 Future Gaming Group International AB (publ) För
Publicerad: 2017-10-02, 08:42
Future Gaming Group’s tidigare kommunicerade förvärv av casinovarumärkena Sverigekronan och Suomivegas har efter överenskommelse med säljaren Bethard Group bestämts att förlänga finansieringstiden, som gick ut den 30 september, och att delvis förändra transaktionsstrukturen. FGG och säljaren är överens om att ge FGG tid att färdigställa sin obligationsfinansiering. Finansieringsarbetet har fördröjts på grund av FGG’s emission och förvärv av Phase One vilket medfört att bolagets finansiella ställning, främst kassaflödet, avsevärt förbättrats och ger FGG en bättre position med framtida
Publicerad: 2017-10-02, 07:45
Future Gaming Group (FGG) beslutade den 30 augusti om nyemission om 38,3MSEK, idag har 36,8MSEK delregistrerats hos Bolagsverket. Aktierna i emissionen beräknas bokas ut till tecknarna denna vecka. Resterande emissionslikvid beräknas registreras hos Bolagsverkat senast i början på nästa vecka. FGG genomförde emissionen i syfte att förvärva affiliateverksamheten Phase One vilket FGG idag tillträtt som ägare till, bolaget har även tillsatt VD och styrelse i Phase One. FGG anser att nyemissionen och förvärvet av Phase One ligger i linje med styrelsens strategi som komminucerats under 2017.
Publicerad: 2017-09-20, 13:05
Future Gaming Group (FGG) har idag slutfört förvärvet av affiliatebolaget Phase One Performance AB via en erlagd köpeskilling om 30MSEK kontant. Förvärvsavtalet omfattar även en tilläggsköpeskilling som löper på 12 månader, utfallet av tilläggsköpeskillingen kan bli mellan 15MSEK-30MSEK beroende på Phase One’s resultat och ska betalas i aktier. Phase One bedriver prestationsbaserad marknadsföring (affiliate) mot framförallt casino- och sports bettingoperatörer, bolaget gjorde nettovinst om ca. 1,1MSEK i augusti 2017. Stockholm 20 september 2017 Future Gaming Group International AB (
Publicerad: 2017-09-20, 10:44
FGG beslutade om nyemission den 30 augusti, sista betalningsdag är idag den 15 september och bolaget räknar med registrering hos Bolagsverket i början av nästa vecka. Emissionen inbringar 38,3MSEK till bolaget, varav 30MSEK finansierar bolagets förvärv av affiliateverksamheten Phase One. Tillträde till förvärvet Phase One beräknas vara kommande vecka. Phase One’s resultat i augusti ligger i linje med FGG’s förväntningar (ca. 1,1MSEK). FGG har även pågående förhandlingar med två parter i affiliatebranschen. Stockholm 15 september 2017 Future Gaming Group International AB (publ)
Publicerad: 2017-09-15, 12:56
På grund av det stora intresset och överteckningen i emissionen har styrelsen idag beslutat om att utöka emissionen till 38.3 MSEK och därmed ge samtliga investerare i emissionen tilldelning. Styrelsen bedömer att en utökad emission ytterligare stärker Bolaget finansiellt och då snabbare kan genomföra de framtida planerna avseende såväl fler förvärv som utvärdering och utveckling av befintlig verksamhet.  Emissionen inbringar 38,3 MSEK till bolaget, nya aktier i emissionen är 294 615 385 och det totala antalet aktier ökar till 594 977 617, aktiekapitalet ökar med 8 838 461,55 till
Publicerad: 2017-09-06, 13:53
Future Gaming Group International AB meddelade den 30 augusti om beslutad riktad emission i syfte att slutföra förvärvet av Phase One Gaming Group (POG). Bolaget har erhållit teckningar på strax över 38MSEK, styrelsen ska nu besluta om tilldelning av aktier. Bolaget beräknar att tillföras emissionslikviden under september och i samband med detta tillträda POG. Avräkningsnotor kommer skickas ut till investerare i samband med tilldelningsbeslut. Bolaget informerar om deltagare i emissionen efter tilldelningsbeslut. POG är ett affiliatebolag inom casino och sportsbetting, verksamheten som
Publicerad: 2017-09-05, 13:04