Pressmeddelanden

Cision News

Cision is the leading global provider of media research, distribution, monitoring and evaluation services. With over 40 locations throughout the world, Cision provides the insight, expertise and intelligence that improve performance and build reputations.

Som tidigare kommunicerats i pressmeddelande den 24 maj 2018 har Future Gaming Group International AB (”FGGI”) träffat en avsiktsförklaring om att förvärva ett brittiskt bolag verksamt inom iGaming och affiliatemarknadsföring. Den initiala köpeskillingen för förvärvet, vilket skulle vara FGGI:s största hittills, skulle uppgå till ca 100 miljoner SEK varav cirka hälften skulle betalas kontant och resterande del i aktier. FGGI:s styrelse har nu enhetligt fattat beslut om att inte fullfölja förvärvet och att avsluta förhandlingarna med bolaget. Anledningen till beslutet är att
Publicerad: 2018-10-29, 07:30
Bolaget Phase One Performance AB (”Phase One”), som förvärvades av Future Gaming Group International AB (”FGGI”) i september 2017, har presterat mycket väl under första året i FGGI:s ägo. Säljaren kommer att erhålla full tilläggsköpeskilling om 30 MSEK, vilken kommer att betalas genom kvittning mot nyemitterade FGGI-aktier. Phase One gjorde ett EBITDA-resultat om ca 14 MSEK under de tolv första månaderna efter förvärvets genomförande. Tilläggsköpeskillingen om 30 MSEK kommer att betalas genom kvittning mot nyemitterade FGGI-aktier med en teckningskurs om ca 0,159 kr per aktie. Antalet
Publicerad: 2018-10-15, 14:30
Future Gaming Group International AB (”FGGI”) ingick den 24 maj 2018 en så kallad avsiktsförklaring (Letter of Intent) avseende förvärv av ett brittiskt bolag verksamt inom iGaming och affiliatemarknadsföring. Parterna har nått ett framskridet skede i avtalsförhandlingarna och FGGI kommer att återkomma med ytterligare information framöver. Förvärvet kommer att vara villkorat av att dess finansiering säkras.
Publicerad: 2018-10-02, 09:39
Idag, den 20 september 2018, hölls extra bolagsstämma i Future Gaming Group International AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier i bolaget på i huvudsak följande villkor. Aktierna ska emitteras med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare genom nyemission av högst det antal aktier som ryms inom nuvarande bolagsordning. Betalning ska, förutom kontant, kunna ske med apportegendom, genom
Publicerad: 2018-09-20, 09:46
Aktieägarna i Future Gaming Group International AB, 556706-8720 (“Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 20 september 2018 kl. 10.00 i New Equity Venture International AB:s lokaler, Birger Jarlsgatan 18A, 5 tr, i Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredag den 14 september 2018, och anmäla sig skriftligen senast fredag den 14 september 2018 till Future Gaming Group International AB, Att: Extra Bolagsstämma 2018, Box 7066, 103 86 Stockholm. Anmälan kan också
Publicerad: 2018-09-05, 16:00
Under veckan har Future Gaming Group:s VD Alexander Pettersson och bolagets styrelseordförande Tobias Fagerlund köpt aktier i bolaget. Alexander, som tillträdde som VD tidigare i år och som innan de nu genomförda köpen inte ägt aktier i bolaget, äger efter transaktionerna totalt 4 500 000 aktier i FGG. Styrelseordförande Tobias Fagerlund har under gårdagen köpt 724 354 nya aktier och hans totala innehav uppgår nu till 3 500 000 aktier i bolaget. Snittkursen för köpen har legat mellan 0,157 kronor och 0,165 kronor per aktie.
Publicerad: 2018-08-30, 07:37
Future Gaming Group International AB har uppmärksammat ett mindre fel i Delårsrapport 2–2018 som bolaget publicerade den 24 augusti 2018. EBITDA justerat för engångsposter för perioden januari-juni 2018 uppgick till 13,1 MSEK, dvs. inte 12,2 MSEK som rapporterats tidigare. Övriga siffror i delårsrapporten, inklusive EBITDA justerat för engångsposter för andra kvartalet 2018, är oförändrade. Stockholm den 27 augusti 2018  Future Gaming Group International AB (publ)
Publicerad: 2018-08-27, 12:27
april – juni 2018 · Periodens nettoomsättning ökade med 570 % till 14,6 MSEK  (2,2 MSEK) * · EBITDA uppgick till 3,9 MSEK (-2,4 MSEK) · EBITDA justerat för engångsposter uppgick till 4,7 MSEK (-2,4 MSEK) · Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 3,3 MSEK (-2,5 MSEK) · Periodens resultat efter skatt uppgick till -0,3 MSEK (-2,5 MSEK) · Resultat per aktie före utspädning: 0,00 SEK (-0,01 SEK) · Resultat per aktie efter utspädning: 0,00 SEK (-0,01 SEK) januari – juni 2018 · Periodens nettoomsättning ökade med 843 % till 31,9 MSEK  (3,4 MSEK) * · EBITDA
Publicerad: 2018-08-24, 06:00
Som tidigare kommunicerats i Future Gaming Group International AB:s delårsrapport för det första kvartalet 2018, har de förvärvade operatörsverksamheterna, SverigeKronan och SuomiVegas, levererat ett lägre resultat än beräknat. Till följd av detta kommer den prestationsbaserade tilläggsköpeskillingen om upp till maximalt 22 miljoner kronor inte att falla ut till någon del. Future Gaming Group tar nu över marknadsföringen av SverigeKronan och SuomiVegas från säljaren och avser tillföra verksamheten erforderliga resurser. I enlighet med Future Gaming Groups obligationsvillkor kommer de
Publicerad: 2018-07-30, 15:12
Future Gaming Group International AB:s (”FGG”) maltesiska dotterbolag Unlimited Media Ltd har idag ingått ett avtal om förvärv av inkråm från det israeliska bolaget IPG Internet Capital Limited (”IPG”). Köpeskillingen uppgår till maximalt 2,5 miljoner USD. 2 miljoner USD betalas i form av aktier i FGG i samband med att förvärvet slutförs. Därutöver kan en kontant tilläggsköpeskilling om upp till totalt 0,5 miljoner USD falla ut, givet att verksamheten når vissa uppsatta mål. IPG är verksamt inom prestationsbaserad marknadsföring, så kallad lead generation. Huvudfokus ligger på
Publicerad: 2018-06-27, 11:07
Future Gaming Group International AB:s (FGG) styrelse och ledning har beslutat att genomföra förändringar i koncernledningen. Bolagets CFO Alexander Pettersson blir ny VD och nuvarande VD Björn Mannerqvist kommer att bli gruppens operativa chef (COO). ”FGG har under Björns eminenta och framgångsrika ledning genomgått en totalförändring under de senaste 18 månaderna. Vi har gått ifrån att vara en kämpande operatör som gjort förluster till att vara ett av de ledande bolagen inom lead generation. Att vi nu renodlar och vässar vår befintliga koncernledning ligger helt i linje med vår
Publicerad: 2018-06-07, 12:14
Januari – mars 2018 · Periodens nettoomsättning ökade med 1 339 % till 17,3 MSEK  (1,2 MSEK) * · EBITDA uppgick till 10,9 MSEK (-1,3 MSEK) ** · Periodens rörelseresultat uppgick till 10,3 MSEK (-1,5 MSEK) ** · Periodens resultat efter skatt uppgick till 15,3 MSEK (-1,5 MSEK) **  *** · Resultat per aktie före utspädning: 0,03 SEK (-0,01 SEK) * Nettoomsättningen för Q1 2018 inkluderar förvärvade verksamheter men ej AMGO:s varumärken som avyttrats under 2018. ** Resultatposterna inkluderar för Q1 2018 en upplöst reserv med en positiv resultateffekt om 2,5 MSEK. ***
Publicerad: 2018-05-25, 06:00
Future Gaming Group har idag signerat en så kallad avsiktsförklaring (Letter of Intent) avseende förvärv av ett brittiskt bolag, samt tillhörande dotterbolag, verksamt inom iGaming och affiliatemarknadsföring. Bolaget har ett haft en mycket stark resultatutveckling under de senaste åren och prognosen för det innevarande räkenskapsåret som löper från 1 november 2017 till 31 oktober 2018 visar på en förväntad omsättning om ca. 37MSEK (ca. 25MSEK föregående räkenskapsår) med ett EBITDA-resultat om ca. 24MSEK (ca.14MSEK föregående räkenskapsår). Bolaget har i dagsläget ca. 40 personer anställda.
Publicerad: 2018-05-24, 08:34
Future Gaming Group har signerat en så kallad avsiktsförklaring (Letter of Intent) med ett affiliatebolag, främst riktat mot finansvertikalen, samt en del riktat mot casino. Baserat på de första 4 månaderna av 2018 så beräknas bolaget omsätta USD 3m på helåret med ett estimerat att göra en helårsvinst om USD 1m. Bolaget har en bra fördelning av intäkter och adderar också finans (FX, cryptovalutor och CFD-handel) som vertikal till FGG. Under 2017 stod casinointäkterna för ungefär 15% och vertikalen finans för 85% av omsättningen. 25% av omsättningen inom finans är så kallade revenue-
Publicerad: 2018-05-14, 12:27
Idag, den 7 maj 2018, hölls årsstämma i Future Gaming Group International AB (”Future Gaming Group”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Resultatdisposition  Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen kontantutdelning lämnas för räkenskapsåret 2017. Stämman beslutade härutöver att ge ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för räkenskapsåret 2017.  Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor samt
Publicerad: 2018-05-07, 10:43
Förutsatt beslut av årsstämma den 7 maj 2018 kommer aktierna i Future Gaming Group AB (FGG) handlas exklusive rätt till utdelning av AMGO iGaming AB (Publ) den 8 maj 2018. Sista dag inklusive rätt till utdelning är den 7 maj 2018. Trehundrafemtiosju (357) aktier i Future Gaming Group AB skall medföra rätt till trettio (30) aktier i AMGO iGaming AB (Publ). Om aktieinnehavet i Future Gaming Group AB inte är jämt delbart med 357 erhålls andelar av en aktie i AMGO iGaming AB (Publ). Sådana andelar kommer att sammanläggas med andelar som innehas av andra ägare till hela aktier i AMGO
Publicerad: 2018-05-02, 11:43
Future Gaming Group International AB publicerar årsredovisning för 2017 inför årsstämma som hålls den 7e maj 2018. Årsredovisningen samt revisionsberättelse finns i bifogad PDF.
Publicerad: 2018-04-16, 14:18
Rättelsen avser punkt 13 (beslut om utdelning till aktieägare). Under punkt 13 föreslås den 10 maj 2018 som avstämningsdag för rätt till aktieutdelning. Rätt föreslagit datum ska vara den 9 maj 2018. Nedan följer uppdaterad, korrekt kallelse. Aktieägarna i Future Gaming Group International AB, 556706-8720, kallas härmed till årsstämma måndagen den 7 maj 2018 kl. 10.00 i New Equity Venture International AB:s lokaler, Birger Jarlsgatan 18A, 5 tr, i Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska ·  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda
Publicerad: 2018-04-04, 12:42
Aktieägarna i Future Gaming Group International AB, 556706-8720, kallas härmed till årsstämma måndagen den 7 maj 2018 kl. 10.00 i New Equity Venture International AB:s lokaler, Birger Jarlsgatan 18A, 5 tr, i Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska ·  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 30 april 2018, och ·  anmäla sig till bolaget senast måndagen den 30 april 2018 skriftligen till Future Gaming Group International AB, Att: Bolagsstämma 2018, Box 7066, 103 86 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-
Publicerad: 2018-04-04, 08:48
Som tidigare meddelats så har Future Gaming Group international AB (”FGG”) och Nordic Trustee & Agency AB (”Agenten”) kommit överens om att göra vissa ändringar i villkoren för det obligationslån upp till och med 200 000 000 SEK med ISIN: SE0010547422 som FGG upptagit. Förändringen syftar till att ge FGG ytterligare tid att genomföra utdelning eller försäljning av aktierna i dotterbolagen AMGO iGaming AB, Gaming Group Scandinavia LTD, Gaming United LTD och Ph Entertainment Ltd i enlighet med punkten 13.9 i de nämnda villkoren ("Spinoff").   Ändringen innebär att tidpunkten för att
Publicerad: 2018-04-03, 06:09
Stockholm den 28 mars 2018  FGG har tidigare kommunicerat att dotterbolaget AMGO iGaming AB (”AMGO”), innehållande varumärken som Playhippo och Vipstakes, ska separeras och att FGG’s ägande ska delas ut till befintliga aktieägare under förutsättning att bolagsstämman den 7 maj beslutar därom. Styrelsen har förväntan att utdelningen skall ske enligt Lex Asea-principen. För att säkerställa AMGO’s framtida verksamhet har det tillsatts en ny styrelse som kommer att fokusera på att växa bolaget genom kapitalisering och förvärv. Idag har AMGO färdigställt sitt första förvärv genom att köpa
Publicerad: 2018-03-28, 15:34
Future Gaming Group har idag signerat ett Letter of Intent avseende ett förvärv. Bolaget har totalt 12 anställda fördelade på bolagets kontor i UK och Bulgarien. Det tilltänkta förvärvet kompletterar FGG’s nuvarande affiliateverksamhet mycket väl och bidrar till att säkerställa viktiga trafikkällor för FGG. Bolaget innehar även intressanta tillgångar inom Mobile Performance marketing och Video Performance marketing som skapar förbättrade verktyg för både PhaseOne och Viistek Media. Bolaget öppnar även upp möjligheter för FGG att utforska andra vertikaler däribland finansvertikalen inom
Publicerad: 2018-02-23, 07:41
Fjärde kvartalet 2017 · Periodens nettoomsättning ökade med 418 % och uppgick till KSEK 9 144 (KSEK 1 766) · EBITDA vände till ett positivt belopp och uppgick till KSEK 2 504 (KSEK -1 321) · Periodens rörelseresultat uppgick till KSEK -1 714 (KSEK -2 684) · Periodens resultat efter skatt: KSEK -3 841 (KSEK -2 767) · Resultat per aktie före och efter utspädning*: SEK -0,01 (SEK -0,02) Helåret 2017 · Periodens nettoomsättning ökade med 144 % och uppgick till KSEK 15 732 (KSEK 6 444) · EBITDA: KSEK -6 044 (KSEK -3 758) · Periodens rörelseresultat KSEK -13 448 (KSEK
Publicerad: 2018-02-23, 07:36
Som tidigare meddelats så tillträdde Future Gaming Group International AB (FGG) den 20 december 2017 förvärven av den estniska Viistek Media och det maltesiska Unlimited Media. Dessa utgör tillsammans med det i september 2017 tillträdda förvärvet Phase One Performance FGG:s huvudverksamhet (”Nya FGG”). Viistek och Phase One är båda affiliateverksamhet vars huvudsakliga verksamhet är att driva trafik till FGG:s samarbetspartners. Unlimited Media driver och marknadsför varumärkena SverigeKronan.com och SoumiVegas.com. 2017 avslutades starkt för FGG’s huvudverksamhet och under december
Publicerad: 2018-01-25, 08:46