VD har ordet

(Från Delårsrapport 3-2023)

Under det tredje kvartalet hade Future Gaming Group en nettoomsättning om 19,1 miljoner kronor, vilket var en ökning med 21 % jämfört med samma kvartal föregående år. Samtidigt var intäkterna under det tredje kvartalet lägre än under årets andra kvartal. Detta är dock naturligt och förklaras främst av sommaruppehållen i de stora fotbollsligorna samt till viss del av avvecklingen av verksamheten i dotterbolaget Viistek.

När det kommer till lönsamheten nådde koncernen ett EBITDA-rörelseresultat om 11,4 miljoner kronor. EBITDA-marginalen var rekordhöga 59 %, vilket är en följd av framför allt kostnadseffektiva marknadsföringsinsatser.

Under det tredje kvartalet har Future Gaming Group fortsatt att arbeta med finansieringsfrågor och vi kallade till ett skriftligt förfarande för att föreslå obligationsinnehavarna vissa ändringar i villkoren för koncernens obligationslån. Ändringarna syftade främst till att minska minimikassakraven för koncernen samt att kunna likvidera de dotterbolag där verksamheterna har avvecklats.

Förslagen accepterades av obligationsinnehavarna och den frigjorda kassan kommer att kunna användas bland annat till ytterligare återköp av bolagets obligationer för att fortsätta stärka koncernens finansiella ställning.

Alexander Pettersson
VD, Future Gaming Group